လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၼ်းတီးယႃး သင်ႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဢႅပ်ႉ (App) ဢၼ်မိူင်းၶႄႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 June 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး သင်ႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဢႅပ်ႉပလီႇၵေးသျိၼ်း (Application) ဢၼ်မိူင်းၶႄႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ 59 ဢၼ် ႁူမ်ႈပႃး ဢႅပ်ႉ Tik Tok ဢၼ်မီး ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝႆးသေ ဢိၼ်းတီးယႃး လႄႈ ၶႄႇ လႆႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ်တီႈလႅၼ်လိၼ် သွင်မိူင်းတိတ်းၸပ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶႅတ်ႉမေးရ် (Kashmir) မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ပွတ်းႁွင် မႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ  လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၸင်ႇလႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ ဢႅပ်ႉ (App) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝႆးသေမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ဢိၼ်းတီးယႃး လႄႈ ၶႄႇ တင်းသွင်ၽၢႆႇ လႆႈၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ပိုၼ်ႉတီႈသွင်ၽၢႆႇမီးပၼ်ႁႃၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶႅတ်ႉမေးရ်ၼၼ်ႉ ၼမ်မႃးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈသိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ မီးလွင်ႈပေႃႉထုပ်ႉၵၼ် တီႈၼႂ်းၵႄႈလွႆသွင်မိူင်းၸိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းဢိၼ်းတီးယႃး လူႉတၢႆ 20 ၵေႃႉ ပႃးၽူႈမီးၸၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ဢႅပ်ႉ (App) ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉ တိူဝ်ႉတေႃႇ ဢႃႇၼႃႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း၊ ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပႃး ၵၢၼ်ႁူမ်ႈလူမ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၶေႃႈမုၼ်း လႄႈ ဢၢႆႇထီႇ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လၢတ်ႈဝႃႈ မီးၽူႈမႃးတိူင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဢႅပ်ႉ (App) ၸိူဝ်းၼႆႉ လၵ်ႉဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢႅပ်ႉ (App) ၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇပိုၼ်ၽႄႇပႃးယူႇဝႃႈၼႆ။ 

ဢႅပ်ႉ (App) 59 ဢၼ် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈၼၼ်ႉ ပႃးဢႅပ်ႉ (App) မိူၼ်ၼင်ႇ Wechat, Weibo, ၵဵမ်း Clash of Kings, ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႃႇၵႃႉၶၢႆ မိူၼ်ၼင် UC Browser ၶွင်ဢႃႇလီပႃပႃ, Club Factory လႄႈ Shein ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။  

ၸဝ်ႈၶွင် Tik Tok ၶွမ်ႇပၼီႇ ByteDance ၼႆႉ ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလူင်ပေႇၵျိၼ်း လႄႈ မိူဝ်ႈပႆႇလႆႈပိုၼ်ၽႄႈတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉပိုၼ်ႇၽႄႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ဢႅပ်ႉ (App) Tik Tok ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇလႆႈၸႂ်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ပႆႇလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢႅပ်ႉ (App) ဢၼ်မိူင်းၶႄႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ဢိၼ်းတီးယႃး ပဵၼ်မိူင်းထီႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉ Tik Tok ၼမ်လိူဝ်တၢင်ႇမိူင်း လႄႈ ဢိၼ်းတီးယႃးတင်းမိူင်း မီးၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢႅပ်ႉ (App) Tik Tok ၼႆႉ120 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝႆးၵူၼ်းၸႂ်ႉ ဢႅပ်ႉ (App) Tik Tok ၼမ်မႃးၵေႃႈ မီးၵၢၼ်ၵွင်ႉၵဵဝ်ႇတင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လႄႈ မီးလွင်ႈသူင်ႇ ၶေႃႈမုၼ်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢႅပ်ႉ (App) ပၼ်ၶႄႇ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈထူပ်းႁၼ်မႃးၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈထတ်းသၢင်လွင်ႈ ဢႅပ်ႉ (App) Tik Tok ၼမ်ႁႅင်းလိူဝ်ပိူၼ် ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉတႄႉၵေႃႈ ပဵၼ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ယင်းယၢမ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈၵူတ်ႇထတ်းပႃးယူႇသေ ၸဝ်ႈၶွင် Tik Tok ၵေႃႈ သၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်းၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း