လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢွၵ်ႇငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်းပၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ

တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ် June 2020 ၼႆႉမႃး မိူင်းၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈပႃႈၼမ် လႆႈထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လႆႈဢွၵ်ႇငိုၼ်းပၼ် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ 330 လၢၼ်ႉယွၼ်ႇ (47 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ) တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်မႄးတမ်းဝၢင်းပၼ်တီႈယူႇၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ တႃႇႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းၵၢၼ်ငၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တေလႆႈမႄးပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢွၵ်ႇငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်းပၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 July 2020  (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ)  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈလွင်ႈမုၼ်းလႅင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႂ်ႈလႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸိူဝ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉသေ သူၼ်ၽုၵ်ႈသွမ်ႈလူႉၵွႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉယိုင်ႈၶိုၼ်ႈသေ ပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် လႆႈထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢွၵ်ႇငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်းပၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ

ယွၼ်ႉၽေးသၽႃႇဝၼႆႉသေ မၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈထူပ်းၽေး  ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း၊ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ၵၢၼ်တေႃႉသူင် ၶူဝ်းၶွင်တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸိူင်ႉထိူင်းႁိုင်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 21 July 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်သ်ႉၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပွတ်းတွၼ်ႈတၢင်း ၵုၼ်ႇဢေးသျႃးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉသေ မိူင်းၵလႃးတိတ်သ်ႉၵေႃး ၼမ်ႉတေထူမ်ႈ ယူႇထႅင်ႈမွၵ်ႈ 10 ဝၼ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢွၵ်ႇငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်းပၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ

ယွၼ်ႉလႆႈထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈသေ မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်သ်ႉဢၼ်ၵွတ်းၽၼ်ယူႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ မွၵ်ႈသၢမ်ပုၼ်ႈၼိုင်ႈပုၼ်ႈၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇလမ်းၶၢတ်ႈလွင်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ တီႈမိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်သ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၾူၼ်တိုၵ်ႉတူၵ်းႁႅင်း တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လႄႈ မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်သ်ႉသေ ၼမ်ႉထူမ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း တေႁိုင်မွၵ်ႈ 20 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉထူမ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်သ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ 81 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 3 လၢၼ်ႉၼႆႉ လႆႈထူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း CNA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း