လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၢၼ်းသိမ်းဢဝ် တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ထုၵ်ႇတဵင်ၵႂၢမ်းဝႃႈ ႁၢမ်ႈသၢၼ်ၶတ်း

တီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း 55 ဢေႇၵ ဢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလဵင်ႉသၢႆၸႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ငိုၼ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 160 ပီႊပၢႆၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၢၼ်းယိုတ်းဢဝ်ႁဵတ်း ႁူင်းၵၢၼ်လူင် (Industrial Zone) ၊ ပူႇႁဵင် တဵင်ၵႂၢမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႃးဝႃႈ ႁၢမ်ႈသၢၼ်ၶတ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 December 2020 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်လပ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵၢတ်ႇၾႃႉ လႆႈႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ငိုၼ်း 5 ၵေႃႉ ၵႂႃႇတီႈလုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တီႈဢိူင်ႇၵၢတ်ႇၾႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်သေ  လၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ တီႈလိၼ်သူ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေသိမ်းဢဝ်ၼႆႉ ၶဝ်တေႁဵတ်းႁူင်းၵၢၼ်လူင် (Industrial Zone) ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၽႂ်ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႈ ယႃႇပေၵႂႃႇသၢၼ်ၶတ်းလႃးလႃး၊ ပေႃးၵႂႃႇသၢၼ်ၶတ်းၼႆၸိုင် ၵေႃႉလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တေၺႃးတၢမ်ႇ တူၵ်းၶွၵ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ငိုၼ်းၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈယၢမ်းၼင်ႇၼၼ် ၽၢႆႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉၶဝ်သမ်ႉ ပၵ်းသဝ်ၾႆးၾႃႉၸိူဝ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈပႃးတင်း လူတ်ႉၵႃးထႆႇလိၼ် လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈထၢင်ႇဝႃႈ တေထုၵ်ႇသိမ်းတီႈလိၼ် ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်သေ ဢွၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇသၢၼ်ၶတ်း တီႈလုမ်းၽၢႆႇၾႆးၾႃႉသေ လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈလိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵိၼ်ၼိူဝ်ၼင်လိၼ်ၼႆႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊမၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈၵိုတ်းယင်ႉ လွင်ႈတေသိမ်းဢဝ်တီႈလိၼ် ၵူၼ်ႈဝၢၼ်ႈၼႆသေ ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉၶဝ်ၵေႃႈ ႁပ်ႉပၢၵ်ႇဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉ တေၶိုၼ်းသိုပ်ႇတၢင်ႇၶိုၼ်ႈပၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်းၼိူဝ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵၢတ်ႇၾႃႉ ႁွင်ႉၵႂႃႇသေ တဵင်ၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ တေမီး 1. ၸၢႆးၵႅဝ်ႈ၊ 2. လုင်းယီႈၼူၼ်း၊ 3. လုင်းၼူၼ်း၊ 4. လုင်းၼၢၼ်ဢွၼ်ႇ၊ 5. လုင်းၼၢၼ်ၼူၼ်း တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်တေထုၵ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိမ်းဢဝ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶွင်တီႈလိၼ်တင်းမူတ်း တေမီးယူႇ 23 ၵေႃႉ မၢင်သူၼ်ၵေႃႈ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉ တူၼ်ႈၶၢဝ်းပွတ်း ပီႊလႂ်ပီႊၼၼ်ႉ၊ မၢင်သူၼ်သမ်ႉ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈၶၢဝ်းယၢဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ မၢၵ်ႇမူင်ႈ၊ မၢၵ်ႇၵဵင် လႄႈ တူၼ်ႈၵူၺ်ႈလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ  ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈလိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ငိုၼ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 1995 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိူင်းသိုၵ်း သၢမ်ၸဵင်ႇ ယၢမ်ႈသိမ်းဢဝ်ယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် တၢင်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ဢဝ်ၶိုၼ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉႁႃပၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2016 ၼႆႉၵူၺ်း ဝႂ်မၼ်းတႄႉ မီးဝႆႉတီႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶဝ်ဢမ်ႇယွမ်းပၼ်တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၼွင်ငိုၼ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉမၼ်းပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇၵႄႇ ႁွႆးမိုဝ်းၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းႁိူၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းတႆး ပၢၼ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ လႄႈ ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းမိူင်းထႆးၶဝ် သူၼ်ၸႂ်မႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၵူႈပီႊပီႊ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ငိုၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဝတ်ႉၵဝ်ႇၵႄႇ လႆႈတႄႇၵေႃႇတင်ႈမႃး ပီႊပွင်းမၼ်း 161 ပီႊယဝ်ႉ၊ တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ငိုၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၽိုၼ်ၽႅၼ်ႇလိၼ် တီႈႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ် ၽိုၼ်ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းယဝ်ႉ သင်ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိမ်းဢဝ်ၵႂႃႇၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေဢမ်ႇမီး တီႈႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်သင်သေဢိတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လၢႆလၢႆၽၢႆႇၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်သေ ၸူဝ်ႈၵႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႆႇလူင်းမႃး ၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းၵၢၼ်လူင် (Industrial Zone) ၼႆႉ ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇတုၵ်းယွၼ်းဢဝ် ဝႂ်တီႈလိၼ် (ပုံစံ ၇) တီႈလုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်းဝႆးဝႆး ၼႆယူႇ၊ သင်ဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇယွမ်းပၼ်ဝႂ်တီႈလိၼ် (ပုံစံ ၇) ထုၵ်ႇလီၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းဢဝ်ႁႂ်ႈလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 22 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈၾႆးၾႃႉၶဝ် ဢမ်ႇမီးလိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသင်သေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်လူတ်ႉၵႃးထႆလိၼ်မႃး ဢၢၼ်းထႆတီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႆႉ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႄႈလႅတ်ႈပၼ်သင်သေလွင်ႈ ၵူၺ်းၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈလုမ်းၼႆၵူၺ်း၊ ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈဝႃႈ သင်ၶႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃၸိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇတေလႆႈလူင်းမႃးၵႄႈ တီႈလိၼ်ႁႆႈသူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်တေထုၵ်ႇသိမ်း ၼႆႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇသိမ်းဢဝ်လၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တိူင်းသိူၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ သိမ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယၢင်ႈလႃႉ 195.98 ဢေႇၵ၊ ၵူၼ်းၸိုဝ်ႈ ၸီႇတူႇၵျေႃႇၽဵဝ်း သိမ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ငိုၼ်း 250 ဢေႇၵ၊ ဢူးတိၼ်ႇသူၺ်ႇ လႄႈ တေႃႇမႃႇမႃႇတဵင်း သိမ်းဢဝ်တီႈလိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ငိုၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 20 ဢေႇၵ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉဝႃႈ ၶဝ်ယူႇသဝ်းတီႈလႂ် ၵူၺ်းႁူႉၸိုဝ်ႈၶဝ်ၵူၺ်း၊ ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသမ်ႉ ဢၢၼ်းသိမ်းဢဝ်ထႅင်ႈ 55 ဢေႇၵၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း