လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁႃလၢႆးတၢင်း တႃႇတေၸႂ်ႉၸၢတ်ႈပၼ်ယူႇၵႂႃႇမိူၼ်ၵဝ်ႇ လူၺ်ႈမီးတၢင်းပဵၼ် COVID-19

ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်းၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း (The Korea Disease Control and Prevention Agency − KDCA) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)ၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တီႈၼႂ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈယူႇ 2,434 ၵေႃႉသေ တေလႆႈဝႃႈ ႁၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼမ်လိူဝ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNA ဝႃႈ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်းၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈပႃးဝႆႉဝႃႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ႁႅင်းသေ လႆႈလူႉတၢႆ ၵူႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မီးယူႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသုၼ်ၸုတ်ႇပႅတ်ႇသွင် 0.82% ၼႆႉၵူၺ်းသေ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၽူႈဢႃႇယုယႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၶိမ်ႇပူႇၵျွမ်ႇ (Kim Boo-kyum) ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၸူဝ်ႈၽွင်း ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁႂ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃယူႇ သင်ဢမ်ႇၼၼ် တႃႇႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈၸႂ်ႉၸၢတ်ႈပၢၼ်မိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းတေၸိူင်ႉထိူင်းႁိုင်ၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ယဝ်ႉ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ ပွၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၶတ်းၸႂ် ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ႁင်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေ ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၵေႃႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉယူႇဝႃႈ ဝၢႆးသေဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် မူတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တေတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶူၼ်ႉႁႃလၢႆးတၢင်း တႃႇၵူၼ်းမိူင်း တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉ ၸၢတ်ႈပၢၼ်မိူၼ်ၵဝ်ႇ ယူႇၵႂႃႇၸွမ်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႆႉယူႇသေ တေႃႇထိုင်လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း (October 2021) သဵင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပႅတ်ႇသိပ်း 80% တေလႆႈသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈႁႂ်ႈယဝ်ႉ တင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၵုမ်းထိင်းၼႂ်းတွၼ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလူတ်းယွမ်းလူင်းၵႂႃႇ လွႆးလွႆးသေ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်မႁႃႇပိဝ်ႇႁႃၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ယူႇဝႃႈၼႆ။

Credit : Reuters' photo
Credit : Reuters’ photo

ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း Moon Jae-In ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉလွၵ်းလၢႆး ၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ဝႆႉယူႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတႅၼ်းတၢင် လွၵ်းလၢႆးလွင်ႈၵုမ်းထိင်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႆႈၵမ်းလဵဝ် သေတႃႉၵေႃႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈႁပ်ႉသူင်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၼၼ်ႉ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၶႅၼ်းလိူဝ်သေ တၢင်ႇမိူင်းယူႇလႄႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ လိူၼ်ၼႃႈၼႆႉၵေႃႈ လွင်ႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း တေယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၵေႃႈ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပၼ် မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း တႃႇၼိုင်ႈလၢၼ်ႉတူတ်သ်ႉ ယူႇဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင် 3 October 2021 ၼႆႉ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ယင်းတိုၵ်ႉၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ် ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵုမ်းထိင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီးသေ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးမၢႆမီႈလွင်ႈၵုမ်းထိင်းသေ ပိုတ်ႇၾုၺ်ႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီးယူႇ 295,132 ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီးယူႇ 2,434 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးၸၢၼ်း 52 လၢၼ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ ၶဵမ်ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႆႉ မီးယူႇတႃႇႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇၸဵတ်းသိပ်းသွင်ၸုတ်ႇသၢမ် 72.3% သေ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်သမ်းယဝ်ႉ တင်းသွင်ၶဵမ်ၵေႃႈ မီးယူႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသီႇသိပ်းသီႇ 44% ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း