လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD မီးမႁႃႇပိဝ်ႇႁႃႇဢီႈသင်လႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉမႂ်ႇ တေပဵၼ်ၽႂ်?

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇဝႆႉတၢင်းၼမ်သေ မီးႁူဝ်ၼပ်ႉသဵင်ၵၢင်ၸႂ် ပဵင်းပေႃး တႃႇတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈလႆႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁင်းၵူၺ်းယူႇ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵမ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်သူၼ်ၸႂ်ဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေပဵၼ်ၽႂ် ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပၢၼ် NLD ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ၼႆႉသမ်ႉ မီးမႁႃႇပိဝ်ႇႁႃႇ တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယူႇ။

ၵွၼ်ႇၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈ ၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႆယူႇ၊ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ မီးၵူၼ်းမိူင်း ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 70 (70%) တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) တေၶိုၼ်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ထႅင်ႈပၢၼ်ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉသေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း လႆႈဢၢင်ႈဢိင် ၶၢဝ်ႇ Irrawaddy သေဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢူးမဵဝ်းယၢၼ်ႇၼွင်ႇတဵင်း ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၵေႃႉၵဝ်ႇ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းလၢတ်ႈဝႃႈ − ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း မီးမႁႃႇပိဝ်ႇႁႃႇ ဢၼ်ဝႃႈ ဝႆႉတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇလႄႈ ၾႅတ်ႇတရႄႇပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇ၊ ၶိုၼ်းမႄးၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး) ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃးမီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈ ၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2015 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉတႄႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢွင်ႇပေႉယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈလႆႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁင်းၵူၺ်း ၼင်ႇတဵမ်ၵၢင်ၸႂ် သမ်ႉပၢႆလႆႈၵုမ်းထိင်းငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်း ထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ သင်ဝႃႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ ပေႃးၼႆၸိုင် ယွၼ်ႉဝႃႈႁူဝ်ႈပဝ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈလႆႈလႄႈ ၽႂ်တေ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ၊ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇတေပဵၼ်ၽႂ် လႄႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း  တေလိူၵ်ႈဢဝ် ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵေႃႉလႂ် ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင် တိူင်းလႄႈၸႄႈမိူင်းၵေႃႉမႂ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၵ်းတႃ ပႂ်ႉတူၺ်းဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD မီးမႁႃႇပိဝ်ႇႁႃႇဢီႈသင်လႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉမႂ်ႇ တေပဵၼ်ၽႂ်?
ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ

ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ တေပဵၼ်ၽႂ်?

ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် ၶႂ်ႈႁူႉယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ ဢၼ်တေၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ တေပဵၼ်ၽူႈလႂ် ၽႂ်လႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 မီးဝႆႉမၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 59 (သ) ၼၼ်ႉသေ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မတ်ႉတႃ 59 (သ) ၼႆႉ ပဵၼ်မတ်ႉတႃ ဢၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၵူပ်ႉၵူႈၸွမ်း ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် မီးလုၵ်ႈလၢင်းပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းပေႃးၼႆၸိုင် ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈတေႃႈလဵဝ် ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉၵူၺ်း တေၶိုၼ်းသိုပ်ႇယိပ်းဢႃႇၼႃႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼိုင်ႈပၢၼ်၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးဢေႃးၸႃႇတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၸေႃႇမျိၼ်ႉမွင်ႇ (ၸွမ်ၽွင်းလူင် တိူင်းမၢၼ်းတလေး) ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလႄႈ တေယူႇတီႈ တိူင်းမၢၼ်းတလေးၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼင်ႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းတႄႉ တေၸၢင်ႈသိုပ်ႇပဵၼ် ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇၵႂႃႇၵူၺ်းသေ သိုပ်ႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵႂႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (2) ပၢၼ်ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ (2) ၵေႃႉၼႆႉ ၽၢႆႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေလႆႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း တေလႆႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးၵေႃႉၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ။

ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ တေပဵၼ်ၽႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႆႈၸႂ်ယွင်ႈဢၢမ်း လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ် ဢူးႁိၼ်ႇၼရီႇပၼ်ႇထီးယူႇၼႆလႄႈ တေၶိုၼ်းသိုပ်ႇဝႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ တေဢဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဵၼ်ယႂ်ႇၼႆသေ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်း ဢဝ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ဝႃႈၼႆၸိုင် မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2010 ပဵၼ် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း (ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး)၊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2015 ဢူးႁိၼ်ႇၼရီႇပၼ်ႇထီးယူႇ (ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶျၢင်း) ဝႆႉလႄႈ ပွၵ်ႈၼႆႉတေၸၢင်ႈပဵၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇ ဢူးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေလိုဝ်ႈၵၢၼ်ယဝ်ႉၼႆလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းဝႆႉယူႇဝႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေလိူၵ်ႈၽႂ်ၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တူဝ်မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ တေၵေႃႉၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈႁႃႉၼႆၵေႃႈ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ၵၼ်ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD မီးမႁႃႇပိဝ်ႇႁႃႇဢီႈသင်လႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉမႂ်ႇ တေပဵၼ်ၽႂ်?
ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းတႆး တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ လိၼ်းထုတ်ႉ

ၸွမ်ၽွင်းလူင် တိူင်းလႄႈၸႄႈမိူင်း တေပဵၼ်ၽႂ်?

တႃႇတေလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ၽႂ်ၵေႃႉလႂ် တေၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇယူႇဢိတ်းၼိုင်ႈသေတႃႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၵေႃႉလႂ် တေၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင် တိူင်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ၼႂ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ မိူၼ်ၵၼ်။

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2015 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵေႃႉဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ ၼႂ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင် တိူင်းလႄႈၸႄႈမိူင်း။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် တိူင်းမၢၼ်းတလေး တေၶိုၼ်းပဵၼ် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၸေႃႇမျိၼ်ႉမွင်ႇ၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင် တိုင်းမၵူၺ်းၵေႃႈ တေၶိုၼ်းပဵၼ် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ဢွင်ႇမူဝ်းၺဵဝ်ႇ လႄႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းယၢင်း တေၶိုၼ်းပဵၼ် တေႃႇၼၢင်းၶိၼ်ႇထူၺ်းမျိၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် တိူင်းတႃႈၵုင်ႈတႄႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ် လၢမ်းၶၢတ်ႈလႆႈယၢပ်ႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တီႈတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇၵေႃႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵေႃႉၵဝ်ႇ ဢူးမျိၼ်ႉမွင်ႇတေၶိုၼ်းမႃးပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႅင်ႈၼႆသေတႃႉ ဢူးမျိၼ်ႉမွင်ႇသမ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးႁဵတ်းၵၢၼ်သင်လႆႈၵႃႈႁိုဝ်၊ ဢမ်ႇပေႃးမီး ၶေႃႈလီဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵႃႈႁိုဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ပုၼ်ႈတႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႄႉ တေၸၢင်ႈမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၽွင်ႈယူႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ တႃႇၵေႃႇတင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၾႅတ်ႇတရႄႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ − သင်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေမီး လွင်ႈၼပ်ႉယမ်၊ ယုမ်ႇယမ်မႃး လႄႈ ႁႂ်ႈပေႃးမီးၸိုဝ်ႈသဵင်လီၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈႁတ်းၸုၼ်ႉတူၺ်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈႁတ်းပၼ်ၼႆ မိူၼ်ၼင်ႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈႁႂ်ႈၽူႈၶဵၼ်ယဵၼ်းပဵၼ် ဢူၺ်းလီႁဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢမ်ႇပႆႇမီးၽႂ်တေလိူၵ်ႈလႆႈထႅင်ႈယဝ်ႉလႄႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းရၶႅင်ႇပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ် ဢူးၺီႇပူႉၵူၺ်း တေၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႅင်ႈ ပၢၼ်ၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းရၶႅင်ႇ၊ မိူင်းၶျၢင်း၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ တေပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵေႃႉၵဝ်ႇၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃး ဢုပ်ႉပိူင်ႇထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းတႆးလႄႈ မိူင်းမွၼ်းၵေႃႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈယၢပ်ႇဝႃႈ ၽႂ်တေၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၼႆသေတႃႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵေႃႉၵဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်ၶိုၼ်းၸွမ်ၽွင်းလူင်လႆႈထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး တွၵ်ႇတိူဝ်ႇလိၼ်းထုတ်ႉၼႆႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇပေႃးလႆႈ ၼင်ႇၸႂ် လူင်ပွင်ၸိုင်ၼူၵ်ႉယုင်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်မီးလွင်ႈမုင်ႈမွင်းပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉဝႃႈ ထုၵ်ႇလီလိူၵ်ႈဢဝ် တႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ တဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်မိူင်း မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ် တေမီးဢႃႇၼႃႇတေႃႇထိုင် လိူၼ်ထူၼ်ႈသၢမ် March 2021 လႄႈ သၽႃးၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉသမ်ႉ တေမီးတေႃႇထိုင် လိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈ January 2021 ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း