လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၶိုၼ်းပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တႃႇ (94) လင်

ယွၼ်ႉသၢႆငၢႆ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း Hotel ၵူႈတီႈတီႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼၼ်ႉ တႄႇဝၼ်းထီႉ 21 May 2020 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းလပ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၶိုၼ်းပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း Hotel  တႃႇ (94) လင် ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်းလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 April 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸီႉသင်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း Hotel ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးတင်းသဵင်ႈ တေလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း တေဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ ဢၼ်တေမႃးလိုဝ်ႈသဝ်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 21 May 2020 သမ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၶိုၼ်းပၼ်ၶႂၢင်ႉ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တႃႇ (94) လင် ႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉသေ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း Hotel ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တႃႇ (94) လင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၶိုၼ်းပၼ်ၶႂၢင်ႉ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၼႆႉ ပႃးႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ (29) လင်၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း (46) လင်၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ (19) လင် ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈၶႂၢင်ႉ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၶိုၼ်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈၼႄႉၼမ်း တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇလႄႇမိူင်း၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇ ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢိၵ်ႇတင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လႄႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉသေ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းၵႂႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း – Tachileik News Agency

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း