လူတ်ႉတေႃႉတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉလုၵ်ႉတႅၵ်ႇပဵၼ်ၾႆး၊ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 28 ၵေႃႉ

လူတ်ႉတေႃႉတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလုၵ်ႉတႅၵ်ႇပဵၼ်ၾႆးတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဢၼ်မီးၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၼမ်လႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 28 ၵေႃႉ တီႈၸႄႈမိူင်း ၵူဝ်ႇၵျီႇ (Kogi) မိူင်းၼႆၵျီးရီးယိူဝ်းပွတ်းၵၢင် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 23 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ ၶၢတ်ႇလွင်ႈၵုမ်းထိင်း ယွၼ်ႉပရဵၵ်ႈတႅၵ်ႇသေ ၽႃႇသႂ်ႇၵႃး (5) လမ်း၊ လူတ်ႉသၢမ်လေႃႉ (3) လမ်း၊ လူတ်ႉၶိူင်ႈ (2) လမ်း ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း သၢႆလဵဝ်ၵၼ်သေယဝ်ႉ လုၵ်ႉတႅၵ်ႇပဵၼ်ၾႆး လၢမ်းမႆႈၵႂႃႇတင်းၼမ်ထိုင်တီႈ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 28 ၵေႃႉ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ US News လႄႈ Aljazeera ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵႃးလူင် ၵႂႃႇၽႃႇသႂ်ႇၵႃးဢွၼ်ႇ (5) လမ်း ဢၼ်မီးၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼိူဝ်ၵႃးၼၼ်ႉသေ ၵႃးလူင်ပိၼ်ႈလူမ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၽႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ထၢင်ႇတႄႉၵူၼ်းၼိူဝ်ၵႃးဢွၼ်ႇၶဝ် လူႉတၢႆထင်တီႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇတႅၵ်ႇလုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 28 ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ  ပႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် (9) ၵေႃႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉဢၢင်ႈၶၢမ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ် တီႈဝဵင်း လူဝ်ႇၵူဝ်ႇၵျႃႇ (Lokoja) ၸႄႈမိူင်းၵူဝ်ႇၵျီႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁၼ်ၼႂ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈလႄႈ ဝီးတီးဢူဝ်းဢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်တၢင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၵႂၼ်းၾႆးသီလမ် ၵဵၼ်ယႂ်ႇၵဵၼ်လူင်ပိဝ်ၶိုၼ်ႈၾႃႉ တေမီးယူႇမွၵ်ႈ ၶိုင်ႈလၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇၼႆႉသေ Muhammadu Buhari ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼႆၵျီးရီးယိူဝ်းၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ − မွင်ၸႂ်ၸွမ်း လွင်ႈတၢင်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼႆၵျီးရီးယိူဝ်း၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵဝ်ၶႃႈလွမ်မႆႈၸႂ် ဝႆႉတႃႇတၢင်းၼႃႈထႅင်ႈ ၵူဝ်လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းၸိူင်ႉၼႆ ထိုင်တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် လႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

တီႈမိူင်းၼႆၵျီးရီးယိူဝ်း ၵႆႉပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆယူႇ၊ လွင်ႈလူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ၶႂ်ႈမီးၵူႈဝၼ်း သဵၼ်ႈတၢင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႅမ်ႉ၊ ဢမ်ႇပေႃးမီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေးၸွမ်းၼိူဝ် သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵႃႈႁိုဝ်ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း