လူတ်ႉၵႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းယၢမ်းတီႈပၶူၵ်ႉၵူႇ ၺႃးမၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) လူတ်ႉၵႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းယၢမ်းတီႈ ဝဵင်းပၶူၵ်ႉၵူႇ၊ တိူင်းမၵူၺ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းဢႃႇၸႃႇၼီႇ လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းပူဝ်ႇၶျူၵ်ႉ မႃးၶွႆႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ၺႃးမၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇသေ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇKhit Thit Media ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ၼႆ။
 
ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ႁၼ်ၸွမ်းပိူင်ပဵၼ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Khit Thit Media ဝႃႈ- မိူဝ်ႈယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17:00 မူင်း တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ10 ဝဵင်းပၶူၵ်ႉၵူႇ တီႈၼႃႈလုမ်းသုၼ်းလွင်း ဢၼ်မီးတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းဢႃႇၸႃႇၼီႇ လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းပူဝ်ႇၶျူၵ်ႉ မႃးၶွႆႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းယၢမ်းၸွမ်းပွၵ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈသေ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလႄႈ  ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။
 
 မၢၵ်ႇၼၼ်ႉတႅၵ်ႇႁႅင်းတေႉတေႉလႄႈ ဢၼ်မုင်းလူတ်ႉၼၼ်ႉ ပေႃးပိဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။
 
ဝၢႆးသေမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မီးႁိမ်းႁွမ်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႇႁႃၵူၼ်းပွႆႇမၢၵ်ႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။
 
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း