လူတ်ႉၵႃးလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပႃႇတီႇ (PNO) လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉပိၼ်ႈၶွမ်ႈသေ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ လႄႈ သဵၼ်တူၵ်းလူတ်ႉၵႃး လူႉတၢႆထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ

လူတ်ႉၵႃးလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၸုမ်းပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNO) လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ လႄႈ သဵၼ်တူၵ်းလူတ်ႉၵႃး လူႉတၢႆထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

လူတ်ႉၵႃးလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပႃႇတီႇ (PNO) လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉပိၼ်ႈၶွမ်ႈသေ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ လႄႈ သဵၼ်တူၵ်းလူတ်ႉၵႃး လူႉတၢႆထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်း လၢႆလၢႆဢၼ် တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 18 : 00 မူင်းပၢႆ လူတ်ႉၵႃး ၸုမ်းပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNO) ဢၼ်လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ လူတ်ႉၵႃးတႃႇလမ်းၼိုင်ႈ မၢၵ်ႇၵႃးတႅၵ်ႇသေ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈတီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဢၼ်ၶီႇၸွမ်း ၼိူဝ်လူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လူတ်ႉၵႃးလူင်းသူၼ်းတုမ် ႁႃသဵင်ၵၢင်ၸႂ် ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNO) ဢၼ်ပိၼ်ႈၶွမ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လူတ်ႉၵႃး မၢၵ်ႇ 6 ႁူၺ်ႇ မီးၵူၼ်းၶီႇၸွမ်းဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵေႃႉ၊ ယွၼ်ႉလူတ်ႉၵႃးပိၼ်ႈလႄႈ ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈယိင်းတင်း 3 ၵေႃႉ သေ ၼႂ်းၵူၼ်းဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼၼ်ႉသမ်ႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈဢဝ်သူင်ႇ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Mekong News တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 October 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNO) ဢၼ်ဢဝ်လူတ်ႉၵႃး လူင်းသူၼ်းတုမ် ႁႃသဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽွင်းတိုၵ်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ မီးၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ သဵၼ်တူၵ်းလူတ်ႉၵႃး တီႈႁိမ်းပွၵ်ႉႁူဝ်ဝဵင်း ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းလႄႈ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇတူၺ်းသီႇတူၺ်းႁႃႈသေ ထိုင်တီႈပေႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၶီႇၸွမ်း သဵၼ်တူၵ်းၵႃး လူႉတၢႆလႄႈ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပႃႇတီႇ (PNO) ၼၼ်ႉတႄႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ပိုတ်ႇလိူင်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။   

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်ၵၢင်ၸႂ် တီႈထုင်ႉ (19) ဝၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁဵဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊသေ လႆႈထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉမၢဝ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး လူႉတၢႆၵႂႃႇ (3) ၵေႃႉလႄႈ လွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉသေႁၢႆလၢႆဝႆႉ (1) ၵေႃႉ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း