လူတ်ႉၵႃးလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ဝဵင်းမူႇၸေႊထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းၵႃးလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ၊ ႁၢႆ (1) ၵေႃႉ

ၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်ၵၢင်ၸႂ် တီႈထုင်ႉ (19) ဝၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁဵဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ လႆႈထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉမၢဝ်း ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး လူႉတၢႆၵႂႃႇ (3) ၵေႃႉလႄႈ လွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉသေႁၢႆလၢႆဝႆႉ (1) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

လူတ်ႉၵႃးလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ဝဵင်းမူႇၸေႊထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းၵႃးလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ၊ ႁၢႆ (1) ၵေႃႉ
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ − ဢဝ်ၼႂ်း Facebook

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 18 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁူမ်ႈတင်း ၵႃး (50) လမ်း လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊသေ ၵႂႃႇသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်ၵၢင်ၸႂ် တီႈထုင်ႉ (19) ဝၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁဵဝ်း ဢၼ်မီးထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈ ၼမ်ႉမၢဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ (9:30) မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉဢၢင်ႈ ဢဝ်ၵႃးၶၢမ်ႈၼမ်ႉမၢဝ်းၵႂႃႇထႅင်ႈၽင်ႇၼိုင်ႈ တီႈတႃႈႁိူဝ်းၼွင်ႁဵၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵႃး Honda Fit သီလမ်လမ်းၼိုင်ႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းလူင်းၼႂ်းၼမ်ႉမၢဝ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

လူတ်ႉၵႃးလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ဝဵင်းမူႇၸေႊထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းၵႃးလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ၊ ႁၢႆ (1) ၵေႃႉ
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ − ဢဝ်ၼႂ်း Facebook

ၼိူဝ်ၵႃးၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးၵူၼ်းၶီႇၸွမ်း ၽူႈၸၢႆး (2) ၵေႃႉ ၽူႈယိင်း (5) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း (7) ၵေႃႉသေ ၽိူဝ်ႇဝႃႈၵႃးတူၵ်းလူင်းၼမ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး လႄႈ ၽူႈယိင်း (2) ၵေႃႉ ဢၼ်ၼင်ႈၽၢႆႇတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ တၼ်းလုၺ်းၼမ်ႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးလႆႈသေ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၵိုတ်းထႅင်ႈၵူၼ်းၼင်ႈတၢင်းလင်ၵႃး ၽူႈယိင်း (3) ၵေႃႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃႇယု (5) ၶူပ်ႇတႄႉ ၵိုတ်းဝႆႉၼႂ်းၵႃးဢၼ်လွင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၼမ်ႉမၢဝ်းသေ ထိုင်မႃးဝၢႆးဝၼ်း (14:30) ၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၽၢႆႇၶႄၾႆး ၶိုၼ်းၸွႆႈၵၼ်ၸၼ်ဢဝ်ၵႃး ၶိုၼ်ႈၽင်ႇမႃးယဝ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၽူႈယိင်း (3) ၵေႃႉ ၼႂ်းၵႃးသေ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃႇယု (5) ၶူပ်ႇတႄႉ တိုၵ်ႉႁၢႆလၢႆဝႆႉယူႇ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေတၢႆႁိုဝ် တေလွတ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၸိူဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ ၸုမ်းပရႁိတၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်တီႈႁူင်းယႃ မူႇၸေႊဝႆႉ ယဝ်ႉသေ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢၼ်ႁၢႆလၢႆဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

လူတ်ႉၵႃးလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ဝဵင်းမူႇၸေႊထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းၵႃးလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ၊ ႁၢႆ (1) ၵေႃႉ
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ − SNLD

ၽၢႆႇသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈဝႃႈ− မိူဝ်ႈၽွင်းဢဝ်ၵႃးၸႅၼ်ႇထႅဝ် ၵၼ်သေ တိုၵ်ႉဢၢင်ႈၶၢမ်ႈၼမ်ႉ တီႈတႃႈႁိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵႃး Honda Fit ၼႆႉသမ်ႉပူၼ်ႉထႅဝ်ၵႃးသေ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းလူင်းၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵႂႃႇၼႆႉသေ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD) ဢမ်ႇၼၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈမွင်ၸႂ်ၸွမ်း ၵေႃႉဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇသေ ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ (7) မူင်း လုၵ်ႈၸုမ်းလႄႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးတိူင်ႇၵၢဝ်ႇပၼ် ဝိၺၢၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်း ၽူႈဢၼ်လႆႈ လူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ ယွၼ်ႉၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼၼ်ႉ တီႈၵွင်းမူးၸဝ်ႈၶူးဝႃး သိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ လွႆတိုင်ၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေတီႈမူႇၸေႊယဝ်ႉ တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တႆႈတဵၼ်းယွၼ်းသူးပၼ်ဝိၺၢၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်း ၽူႈဢၼ်လႆႈ လူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ ၽွင်းဢွၵ်ႇလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (SNDP) ဢမ်ႇၼၼ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈမွင်ၸႂ်ၸွမ်း မူႇၸုမ်း SNLD လႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈသေ ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈႁွတ်ႈထိုင်တီႈၵတ်းယဵၼ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈႁဵဝ်း ႁိုဝ် မၢၼ်ႈႁဵဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ 19 မၢၼ်ႈ (ဝၢၼ်ႈ) သေ ပဵၼ်ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ (1) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း