လူတ်ႉၵႃး ၸုမ်း (NGO) ထုၵ်ႇယိုဝ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းတၢႆ 6 ၵေႃႉ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းလူတ်ႉၵႃး Non-governmental organization (NGO) ၼႂ်းမိူင်းဢႃႇၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႇသတၢၼ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 6 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈပႃးဝႆႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵျပၢၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 December 2019 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ REUTERS ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ မီးၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းလူတ်ႉၵႃး ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပူၵ်းပွင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် (NGO) ၼႆၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ (6) ၵေႃႉ၊ တႃႇ (5) ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း မိူင်း ဢႃႇၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႇသတၢၼ်ႇသေ တႃႇထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ထဵတ်ႉသု ၼႃႇၵႃႇမူႇရ Dr.Tetsu Nakamura ၵူၼ်းမိူင်းၵျပၢၼ်ႇ ဢႃႇယု 73 ပီ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းဢႃႇၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႇသတၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း (NGO) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼႃႇၵႃႇႁႃႇ မိူင်းဢႃႇၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႇသတၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးသေ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းလူတ်ႉၵႃး လမ်းၼႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉ လႆႈဢွၵ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇႁူႉဝႃႈ ၵေႃႉမႃးပိုတ်းယိုဝ်းၼၼ်ႉ         ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၵျပၢၼ်ႇ လႆႈႁပ်ႉႁူႉလွင်ႈၼႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်တူၵ်းၸႂ် လူင်လၢင်သေ လၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်း ဢႃႇၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႇသတၢၼ်ႇဝႃႈ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ထဵတ်ႉသု ၼႃႇၵႃႇမူႇရ Dr.Tetsu Nakamura ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်  မိူင်းဢႃႇၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႇသတၢၼ်ႇ မႃးၶၢဝ်းႁိုင်လႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလိုမ်းၵုင်ႇမုၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်း -Thairath

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း