လူတ်ႉၵႃး (CPS) လမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃး

ဝၢႆးသေ လူတ်ႉၵႃးၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇတူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃး လႄႈ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ (1) ၵေႃႉယဝ်ႉ လူတ်ႉၵႃးၶွမ်ႇပၼီႇ ယႃႈၶႃႈမူင်ႈမႅင်း (CPS) လမ်းၼိုင်ႈ ၶိုၼ်းထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃး လႄႈ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆထႅင်ႈ (1) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Irrawaddy တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလပ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း လူတ်ႉၵႃးၶွမ်ႇပၼီႇ ယႃႈၶႃႈမူင်ႈမႅင်း(CPS) လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ၶိူင်ႈယႃႈယႃ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း ၽွင်းတိုၵ်ႉလုၵ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ ဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ (1) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ လူတ်ႉၵႃးၶွမ်ႇပၼီႇ ယႃႈၶႃႈမူင်ႈမႅင်း (CPS) ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းၼႆႉသေ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၼႆသေတႃႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ဢမ်ႇပႆႇဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈသင်ၶိုၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ  20 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) လူတ်ႉၵႃးၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လုမ်ႈၾႃႉ (WHO) လမ်းၼိုင်ႈ တေႃႉတၢင်ႇတူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မီးလွင်ႈ ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ သေ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢၢၼ်းဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းဝႃႈ ၸွင်ႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID – 19 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း ႁိမ်းၶူဝ်ယႃႇမွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃး လႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ (1) ၵေႃႉ မိူၼ်ၵၼ်။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ လူတ်ႉၵႃးၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈ ၵၢဝ်ႇၼႄးတေႃႇၵၼ်သေ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) တႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉတေၸွပ်ႇသွၵ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇဝႃႈ ပဵၼ်ၽႂ်မူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ် ၵေႃႉပိုတ်းယိုဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း