လူတ်ႉၵႃး PDF ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉတိုၵ်းလႄႈ PDF လူႉတၢႆ 12 ၵေႃႉ

လူတ်ႉၵႃးၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉႁပ်ႉတိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပုၼ်ႉၽဵဝ်ႇ တိူင်းမၵူၺ်းသေ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း PDF လူႉတၢႆ 12 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 22 June 2022 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း PDF 30 ပၢႆ ၶီႇလူတ်ႉၵႃး 6 လေႃႉ လုၵ်ႉတၢင်း ၸလိၼ်း-ၵၼ်ႇပျႃး  ၵႂႃႇတၢင်း ပတဵင်ႇ-မူင်ႇယႂႃႇသေ မိူဝ်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင် တီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းၶူဝ်မႄးၸႃႇလီႇၼၼ်ႉ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈလႄႈ ၽၢႆႇ PDF လူႉတၢႆ 12 ၵေႃႉ၊ ၾႆးမႆႈလူတ်ႉၵႃး 1 လမ်း၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ PDF ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼိူဝ်လူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း PDF ၶီႇမႃးၸွမ်း 30 ပၢႆ တၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇယူႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈယူႇၶႃႈ၊ ၵူႈဝၼ်းတႄႉ တီႈၶူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၸႅတ်ႈသင်၊ ၶဝ်တေလႆႈၶၢဝ်ႇသေ ပႂ်ႉယိုဝ်းၵေႃႈပဵၼ်လႆႈယူႇ၊ ပိူင်ပဵၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉၵေႃႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈသင် ပေႃးလူတ်ႉၵႃး PDF ႁွတ်ႈၽႅဝ် တီႈၼိူဝ်ၶူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ႁၢတ်ႇသႂ်ၵမ်းလဵဝ်” ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း