လူတ်ႉၾႆးၶႄႇ-လၢဝ်း တႄႇပိုတ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 03 December 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆး ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶႄႇ-လၢဝ်း လႆႈတႄႇပိုတ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇလႄႈ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆယဝ်ႉ။

သဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆးၼႆႉ တေတေႃႉသူင်ႇၵူၼ်းလႄႈ ၵုၼ်ႇၵႃႉၶူဝ်းၶၢႆသေ တေမီးတၢင်းယၢဝ်းယူႇ 1,035 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းလူတ်ႉၾႆးၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ၶုၼ်းမိင် ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းယုၼ်ႇၼၢၼ်ႇ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းမိူင်းၶႄႇ တေႃႇ ဝဵင်းၸၼ် ဝဵင်းလူင်မိူင်းလၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တၢင်းဝႆးလူတ်ႉၾႆးၼႆႉ ယူႇတီႈ 160 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ တေႃႇ1 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆယူႇ။

လူတ်ႉၾႆးၶႄႇ-လၢဝ်း တႄႇပိုတ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ

သဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆး ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းလၢဝ်းၼႆႉ လႆႈတႄႇၵေႃႈသၢင်ႈ မိူဝ်ႈ December 2016 ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉသမ်ႉ တႄႇၵေႃႈသၢင်ႈမႃးမိူဝ်ႈ December 2015  ယူႇယဝ်ႉ။

သဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆး ၶႄႇ-လၢဝ်း ၼႆႉ လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၼႂ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် One Belt, One Road  ဝႆႉယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇမိူင်းလၢဝ်း ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီး သဵၼ်ႈတၢင်းပၢင်ႇလၢႆႇပဵၼ်သုၼ်ၵၢင်  လႄႈ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်းသဵၼ်ႈတၢင်းလိၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၼႂ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ် ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ တူင်ႇဝူင်း ၊ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈပႃး လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

လူတ်ႉၾႆးၶႄႇ-လၢဝ်း တႄႇပိုတ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း