လူမ်းလႅင်ႉတၢႆႉၾုၼ်ႇလႅၵ်ႉၵီႉမ (typhoon legima) ၽတ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ မီးၵူၼ်းတၢႆၼမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 August 2019 ၶၢဝ်ႇ AFP (AGENCE FRANCE PRESSE) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လူမ်းလႅင်ႉ တၢႆႉၾုၼ်ႇလႅၵ်ႉၵီႉမ (typhoon legima) ဢၼ်မီးတၢင်းႁႅင်းသုင် 187 ၵီႇလူဝ်ႇမဵတ်ႉ တေႃႇၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း ၼၼ်ႉ ၽတ်ႉၶဝ်ႈၵုၼ်ႁၢတ်ႇသၢႆး ၼႃႈဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းတၢႆ 28 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 18 ၵေႃႉ လႆႈတၢႆ ယွၼ်ႉလိၼ်ၵုၼ်ႇပင်းထူမ်ၺႃး ၼႂ်းမိူင်းလူင်သႅၼ်ႁႆး (shanghai) ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  လူမ်းလဵင်ႉတၢႆႉၾုၼ်ႇလႅၵ်ႉၵီႉမ (typhoon legima) ပဵၼ်ၸၼ်ႉသီလႅင် ပဵၼ်ၾူၼ်လူမ်းလႅင်ႉ ဢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ  ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႆႈၵိုတ်း လိုဝ်ႈ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၸဵမ်ၵုၼ်ၵႃႉတၢင်းၶၢႆ  သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလူတ်ႉၵႃး၊ လူတ်ႉၾႆး ပႃးၸဵမ်သၢႆၵၢၼ်မိၼ်  လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလူတ်းယွမ်း မႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 14,570 လၢၼ်ႉယွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၶၢဝ်ႇဢိၼ်းတီးယႃး ထူႇတေး (India Today) ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်း ဢိၼ်းတီးယႃးတွၼ်ႈတႂ်ႈ မီးၾူၼ်တူၵ်းႁိုင် ၸမ် 2 လိူၼ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢႆလိူၼ် June ၼၼ်ႉလႄႈ  ၼမ်ႉၾူၼ်လႆႈ လေႃႇၶဝ်ႈထူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းတၢႆ  တၢင်းမူတ်း 114 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၾူၼ်လူမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈၽတ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ႁိုင်ပွၵ်ႈၼႆႉ မီးလိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း ဢမ်ႇယွမ်း 80 ဢွင်ႈတီႈလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတင်းၼမ် လႆႈဢွၼ်ၸွႆႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁၢမ်းတီႈယူႇ  ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ 100,000 ၵေႃႉ ၽူႈလူလွမ်ၽၢႆႇၾိင်ႈၾႃႉယႃႇသီႇ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ယင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၾူၼ်တိုၵ်ႉတေသိုပ်ႇတူၵ်းထႅင်ႈ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးလႄႈ ပၼ်ၾၢင်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶၢႆႉၶိုၼ်ႈယူႇပိုၼ်ႉတီႈသုင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – Khaosod
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း