လူမ်းလႅင်ႉလူင်တၢႆႉၾူၼ်း တႄႇၽတ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

လူမ်းလႅင်ႉလူင် တၢႆႉၾူၼ်း မူဝ်းလႃးပေး (Typhoon Molave) ဢၼ်မီးႁႅင်းယႂ်ႇလူင် ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (20) ပီႊၼၼ်ႉ တႄႇၽတ်ႉၶိုၼ်ႈၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters လၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ လူမ်းလႅင်ႉလူင် တၢႆႉၾူၼ်း မူဝ်းလႃးပေး တႄႇၽတ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ပွတ်းၵၢင်၊ လူမ်းလႅင်ႉလူင်လုၵ်ႈၼႆႉ တေမီးႁႅင်းလူမ်းၽတ်ႉၶဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (20) ပီႊၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်းလူမ်းလႅင်ႉလူင်တိုၵ်ႉမီးယူႇၼႂ်း ပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ႁိူဝ်းတမ်ႇငႃႈၵူၼ်းမိူင်း ဝႅတ်ႉၼၢမ်း လူမ်ႉၸူမ်ၵႂႃႇၸွမ်းႁႅင်းႁွၼ်ၼမ်ႉ လူမ်းလႅင်ႉလူင်ၼၼ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းတမ်ႇငႃႈ  သွင်ၵေႃႉ လူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇသေ ၵူၼ်းၼိူဝ်ႁိူဝ်းတမ်ႇငႃႈ (26) ၵေႃႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉႁၢႆလၢႆဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၼ်းပုၼ်ႉယဝ်ႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁိူဝ်းမိၼ်လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း 250,000 ၵေႃႉဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉထႃႈလႄႈ ၶၢႆႉၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းပွတ်းၵၢင် မွၵ်ႈ 1.3 လၢၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇယူႇ ဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေးဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

လူမ်းလႅင်ႉလူင် တၢႆႉၾူၼ်း မူဝ်းလႃးပေး ဢၼ်တႄႇၽတ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁႅင်းလူမ်းလႅင်ႉ 135 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ တေႃႇၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း ဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း၊ လူမ်းၽတ်ႉပဝ်ႇ၊ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈသုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆယဝ်ႉ။

လူမ်းလႅင်ႉလူင် တၢႆႉၾူၼ်း မူဝ်းလႃးပေးၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်လူမ်းလႅင်ႉလူင် လုၵ်ႈထီႉ (4) ဢၼ်ၽတ်ႉၶဝ်ႈ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (1) လိူၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းယႂ်ႇလူင်သေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းလူႉသဵင်တၢႆၵေႃႈ မီးၵႂႃႇ (130) ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ လူမ်းလႅင်ႉလူင် တၢႆႉၾူၼ်း မူဝ်းလႃးပေး ၽတ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ တီႈၵုၼ်လူႇသူၼ်ႇမႃးယဝ်ႉ မိူၼ်ၵၼ်၊ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႅင်းလူမ်းလႅင်ႉ 125 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ တေႃႇၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း (7) ၸႄႈဝဵင်း၊ ၼမ်ႉထူမ်ႈသုင် ၼႂ်း (11) ၸႄႈဝဵင်းၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း