လူမ်းလႅင်ႉလူင်တၢႆႉၾူၼ်းၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်း ၽိလိတ်ႉပိၼ်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 28 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/12/2019 ၼႂ်းဝၼ်းၶရိတ်ႉသမတ်ႉၼၼ်ႉ လူမ်းလႅင်ႉလူင် တၢႆႉၾူၼ်း ၽတ်ႉၶဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၽိလိတ်ႉပိၼ်း ပွတ်းၵၢင်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 28 ၵေႃႉလႄႈ 12 ၵေႃႉယင်းတိုၵ်ႉႁၢႆဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

လူမ်းလႅင်ႉလူင်တၢႆႉၾူၼ်းၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်း ၽိလိတ်ႉပိၼ်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 28 ၵေႃႉ

လူမ်းလႅင်ႉလူင် ပၢၼ်ႇၾူၼ်း တၢႆႉၾူၼ်း ၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်း ၽိလိတ်ႉပိၼ်းႁိုင် 2 ဝၼ်းသေ ၽွင်းလူမ်းလႅင်ႉလူင် ၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉ တၢင်းဝႆးႁႅင်းလူမ်းလႅင်ႉၼႆႉ ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းလႂ် 120 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇသေ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇတူဝ်ႈတၢင်းမိူင်းၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၊ တႃႈလူတ်ႉၾႆး လုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၽိ လိတ်ႉပိၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတီႈ ႁူင်းပၢႆႈၽေးၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉ တႃႈႁိူဝ်းလႄႈ ႁိူဝ်းၶၢမ်ႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၼႂ်းမိူင်း 20000 ပၢႆ လႆႈၵိုတ်ႉၶင်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

လူမ်းလႅင်ႉလူင်တၢႆႉၾူၼ်းၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်း ၽိလိတ်ႉပိၼ်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 28 ၵေႃႉ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းၽိလိတ်ႉပိၼ်းၶဝ် ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၵူၼ်းလူႉတၢႆ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လူမ်းၽတ်ႉႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူၼ်ႈမႆႈ ႁိူၼ်းယေးၸိူဝ်းၼႆႉ လူမ်ႉတဵင်သႂ်ႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈလူႉတၢႆၼႆယဝ်ႉ။

လူမ်းလႅင်ႉလူင် ၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၽိလိတ်ႉပိၼ်းသေ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူႉသုမ်း ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ (November) 2013 သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူမ်းမိူင်း 7300 ပၢႆ လႆႈလူႉတၢႆသေ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 500000 (ႁႃႈသႅၼ်ပၢႆ) ပၢႆလႆႈလူႉၵွႆတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ (September) 2018 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ လူမ်းလႅင်ႉလူင် ဢၼ်ႁႅင်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသၼ်လွႆ ဢၼ်မီးၽၢႆႇတင်းႁွင်ႇ ဝဵင်းမၼီႇလႃႇ ၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆမႃးယဝ်ႉ 81 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းၽိလိတ်ႉပိၼ်းၼႆႉ မီးလူမ်းလႅင်ႉလူင် တၢႆႉၾူၼ်းလႄႈ လူမ်းလႅင်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႆႉၽတ်ႉၶဝ်ႈ ၼိုင်ႈပီႊလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပွၵ်ႈ ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မိူင်းၽိလိတ်ႉပိၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းၵုၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ ယူႇၼိူဝ်ပၢင်ႇလၢႆႇ ပသီႉၽိၵ်ႉလႄႈ ၵႆႉၵႆႉပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၊ လူမ်းလႅင်ႉလူင် လႄႈ လွႆၾႆးတႅၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈသၽႃႇဝ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ႁၢင်ႈလီယူႇသေတႃႉ ပဵၼ်ပႃးပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်မီးၽေးသၽႃႇဝ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈတီႈၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း − Reuters
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း