လူမ်းလႅင်ႉလူင်ထေႃႇၼႃတူဝ်ႇၽတ်ႉၶဝ်ႈ လႄႈ မူၺ်တူၵ်းႁႅင်း တီႈၸႄႈမိူင်းထႅၵ်ႉသတ်ႉသ် (Texas)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 February 2021 (လိူၼ်သမ်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉလူင် ထေႃႇၼႃတူဝ်ႇ (Tornadoes) ဢမ်ႇၼၼ် လူမ်းလႅင်းလူင်ငူင်းၸၢင်ႉ ၽတ်ႉၶဝ်ႈ ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း တီႈၸႄႈမိူင်းထႅၵ်ႉသတ်ႉသ် (Texas)  ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးၾႃႉမွတ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး မီးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ 21 ၵေႃႉ လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ။

ယွၼ်ႉမူၺ်တူၵ်းၼမ်ႁႅင်းသေ သုမ်ႇငမ်းဝႆႉတင်းမိူင်းလႄႈ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးပႆ ဢိၵ်ႇၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသေ ဢွင်ႇတီႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉတေႃႇထိုင်ဝူင်ႈၼႆႉသဵင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈၸႄႈမိူင်းထႅၵ်ႉသတ်ႉသ် (Texas) လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈတႄႉမၼ်းတႄႉ ၾႆးၾႃႉမွတ်ႇပဵၼ်ၵမ်းပဵၼ်ၵမ်းၵူၺ်း ဝၢႆးၼႆႉၸင်ႇမွတ်ႇၵႂႃႇတင်းမူတ်းယူႇသေ ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉလူင်ထေႃႇၼႃတူဝ်ႇၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈမႃး ပွတ်းတၢင်းတူၵ်း Texas ၼၼ်ႉလႄႈ တႃႇတေဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႄးၼၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈၸႄႈမိူင်း Texas လႄႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ လၢႆးငၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ တီႈၸႄႈမိူင်း Texas ၼႆႉ တီႈဢေႇသုတ်း မီးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ 21 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်း Louisiana, Kentucky လႄႈ Missouri ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉတႃႇ 4 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝဵင်း Sugar Land သေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ ယွၼ်ႉသႂ်ႇ ၾႆးၽိုၼ်းသေ ၾႆးလႆႈမႆႈႁိူၼ်းၵႂႃႇ ၽွင်းမိူဝ်ႈၾႆးၾႃႉမွတ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လႆႈလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း ၽွင်းမိူဝ်ႈလူမ်းထူဝ်းၽတ်ႉႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉၵူၼ်ႇပင်း ၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Credit : AP
Credit : AP

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Joe Biden ၵေႃႈ ယူႇတီႈႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ်သေ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၾႅတ်ႇတရႄႇမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ၽွမ်ႉတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်း ဢၼ်လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

Sylvester Turner ၽူႈၵွၼ်းဝဵင်း Houston လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 1.3 လၢၼ်ႉပၢႆ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈမိူင်း Texas ဢမ်ႇမီးၾႆးၾႃႉၸႂ်ႉသေ လႆႈယူႇထင်သဝ်းဝႆႉယူႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ် တုၵ်းယွၼ်းထိုင်ပႃး ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢၼ်ပွင်ပဵၼ်ဝႃႈလႆႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပိုတ်ႇဢွင်ႇတီႈပၼ် ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးၾႆးၶဝ် ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း လႄႈ လႆႈယူႇဢုၼ်ႇတူဝ်ဢုၼ်ႇၸႂ် ၽွင်းၾႆးၾႃႉမွတ်ႇၵႂႃႇၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၽၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ဝႆႉလွင်ႈတႃႇလႆႈၾႆးၾႃႉၶိုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ထီႉၼိုင်ႈသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸႄႈမိူင်း Texas ၵေႃႈ လႆႈပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်မေႃႈၾႆး ဢၼ်ၸႂ်ႉၵႅတ်သ်ႉယၢင်ႈၼိူဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈဢၢႆဢုၼ်ႇတႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢၢႆႇၵႂၼ်းဢၼ်တေဢွၵ်ႇမႃးတီႈမေႃႈၾႆးၼၼ်ႉ ပဵၼ် carbon monoxide လႄႈ ပဵၼ်ၵွင်ႉတေႃႈၵူၼ်း လႆႈဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈမိူင်း Texas ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈ တေၸိူင်ႉထိူင်းႁိုင်ၵႂႃႇလႄႈ တေၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ၵၢၼ်သမ်းယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ သင်မၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေးလီ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇမီးၽႂ်ၶႂ်ႈသမ်းယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

Lara Pagano ၽၢႆႇလၢမ်းၶတ်ႈၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉလူမ်းဢႃႇတိၵ်ႉသ် ယင်းတိုၵ်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈဝႆႉယူႇတင်းမိူင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်းၵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်းၼၼ်ႉ မီး −35 °C သေ ပဵၼ်ဢၼ်ၵတ်းႁႅင်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈ လႄႈ ၵိုၵ်းပိုၼ်းၵႂႃႇယူႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ တၢင်းၵတ်းႁႅင်းတီႈ ၸႄႈမိူင်း Texas ၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ ယၢမ်ႇမီး -12°C မိူဝ်ႈပီႊ 1978 ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း