လူမ်းလႅင်ႉလူင်မူဝ်ႇၶႃႇ တေၸၢင်ႈၽတ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈမီး သတိၵႂႃႇမႃးၽွင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15 May 2023 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ လူမ်းလႅင်ႉလူင် မူဝ်ႇၶႃႇ (Cyclone Mocha) တေၸၢင်ႈၽတ်ႉၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ လူမ်းလႅင်ႉလူင်မူဝ်ႇၶႃႇ ဢၼ်ႁွတ်ႈတီႈထိုင်တီႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း လႄႈ တေၽတ်ႉၵႂႃႇပႃးတီႈ မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ႁႅင်းလူမ်းဢွၼ်ႇလူင်း ၵမ်းလွႆးလွႆးယဝ်ႉသေ ပေႃးၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၼႆ ႁႅင်းလူမ်းၽတ်းၵႂႃႇၵႆ မွၵ်ႈ 30 လၵ်း၊ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 14 May 2023 ဢၼ်တႄႇၽတ်ႉၶဝ်ႈတီႈမိူင်းရၶႅင်ႇသမ်ႉ တေမီးႁႅင်းလူင်းၽတ်ႉႁွတ်ႈထိုင် 90−100 လၵ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း၊ မၢင်ၸႄႈတွၼ်ႈ မၢင်ၸႄႈတိူင်းသမ်ႉ ႁႅင်းလူမ်းၽတ်ႉထိုင်ၼႂ်းၵႄႈ 40−50 လၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းတီႈၼႂ်း မိူင်းၶျၢင်း လႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇ လႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ လူမ်းလႅင်ႉလူင် မူဝ်ႇၶႃႇ ၼႆႉႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းသေ ၶူဝ်းၶွင်ဢုၵ်ႉၸႃႇ လႄႈ ႁိူၼ်းယေး၊ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈလူႉသုမ်းၵွႆၼမ်တႄႉတႄႉ၊ ၸွမ်းၼင်ႇ NUG လႆႈႁပ်ႉႁူႉလႄႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈသဵင်ႈသၢႆၸႂ်  မီး 5 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 May 2008 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်း လူမ်းလႅင်ႉလူင်ၼႃႇၵိတ်ႉသေ ဢဝ်သၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း 130,000 ၵေႃႉပၢႆ လုႁၢႆတၢႆၸွမ်းလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး လုသုမ်းၸွမ်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း