လူမ်းလႅင်ႉလူင်ၽတ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇယွမ်း 28,000 ၵေႃႉလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ

လူမ်းလႅင်ႉလူင် ဢၼ်ပႃးလူမ်းပၼ်ႇဢူတ်ႇၼၼ်ႉ ၽတ်ႉၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇပွတ်းဢွၵ်ႇ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 28,000 ၵေႃႉသေ တေၸၢင်ႈလတ်းၵႂႃႇႁွတ်ႈထိုင် ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းလႄႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ။

ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 13 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ လူမ်းပၼ်ႇဢူတ်ႇလူင်သျၼ်ႇတူႇ(Chanthu) လႆႈတူင်ႉၼိုင်သၼ်ႇၶွၼ်းဝႆယူႇ ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁိမ်းၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ  ဝဵင်းလူင်သျၢင်ႇႁႆး (Shanghai) သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ လူမ်းလႅင်ႉလူင်ထွင်းပတ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းလူင်သျၢင်ႇႁႆး (Shanghai)  ႁူမ်ႈပႃး ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၵျိူဝ်ႇၵျဵင်း (Zhejiang) ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လူမ်းပၼ်ႇဢူတ်ႇ သျၼ်ႇတူႇ(Chanthu) ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁွၼ်ၼမ်ႉၶိုၼ်ႈသုင်ထိုင် 8 မီႇတိူဝ်ႇသေယဝ်ႉ  ၸဵမ်တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်၊ လူတ်ႉၾႆးတႂ်ႈလိၼ် ဢိၵ်ႇတင်း တႃႈႁိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉလွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းသေ ႁူင်းႁဵၼ်းၵူႈတီႈၵေႃႈ လႆႈလိုဝ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇ တႃႇၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 13 -14 September 2021 ၼႆယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႃႈ လႆႈၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်း  28,000 ၵေႃႉ ၶၢႆႉပၢႆႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈတႅမ်ႇ ဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈလႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

လူမ်းလႅင်ႉလူင်ၽတ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇယွမ်း 28,000 ၵေႃႉလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 September 2021 လူမ်းပၼ်ႇဢူတ်ႇသျၼ်ႇတူႇ(Chanthu)  ၼႆႉ လတ်းၽၢၼ်ႇမႃးတၢင်း မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇလႄႈ ထႆႇဝၼ်ႇယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းသင်။ လိူဝ်သေၼႆႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ  သျၼ်ႇတူႇ(Chanthu)  ၼႆႉ တေလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၶႄႇသေ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17 September 2021 ၼႆႉ တေၵႂႃႇႁွတ်ႈထိုင် ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းလႄႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ လူမ်းလႅင်ႉလူင်ၵူၼ်သိူၼ် (Conson) ၽတ်ႉၶဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇယဝ်ႉ လတ်းၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းသေ မီးၽူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁႅင်းၼမ်ႉၶိုၼ်ႈသုင် လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းလူႉပင်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈတၢင်းၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉ ၽေးသၽႃႇဝလူမ်းလႅင်ႉလူင်ၵူၼ်သိူၼ် (Conson) ၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 19 ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ TNN World

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း