လူမ်းလႅင်ႉလူင်ၽတ်ႉၶဝ်ႈ ဢိၼ်းတီးယႃး ၵူၼ်းမိူင်းၸမ်သႅၼ်လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ

ၽေးသၽႃႇဝ လူမ်းလႅင်ႉလူင် သၢႆႇၵလူၼ်း ၵူႇလၢပ်ႇ (Cyclone Gulab) ၽတ်ႉထူဝ်းၶဝ်ႈ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇပွတ်းဢွၵ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလၢႆမိုၼ်ႇၵေႃႉ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႊ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Aljazeera ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ မီးၽူၼ်လူင်လူမ်းလူင်တူၵ်းႁႅင်း ၸွမ်းၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လႆႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၶၢႆႉပၢႆႈ ၸမ်သႅၼ်ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၵေႃႈ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ လူမ်းလႅင်ႉလူင် သၢႆႇၵလူၼ်း ၵူႇလၢပ်ႇ (Cyclone Gulab) ၼႆႉ လုၵ်ႉၼႂ်းဢၢဝ်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ Bengal တူင်ႉၼိုင်ၶၢႆႉၵႂႃႇပွတ်းဝၼ်းတူၵ်းသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 September 2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း လႆႈၶၢႆႉၶဝ်ႈမႃးၸမ်ႁိမ်းၽင်ႇႁၢတ်ႇသၢႆးပၢင်ႇလၢႆႇ လူၺ်ႈတၢင်းဝႆး 95 Km တေႃႇ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁွၼ်ၼမ်ႉၶိုၼ်ႈသုင်၊ ၽူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လူမ်းလူင်ၽတ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်တေလႆႈၾၢင်ႉလႄႈ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ၶၢႆႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ထႃႈဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ မီးၵႂႃႇ7 ပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉ။ ပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ယူႇႁိမ်းၸမ် ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇလႄႈ တေၸၢင်ႈမီးၽေးလူမ်းလႅင်ႉထူဝ်းၽတ်ႉၶဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈဢွၼ်ဢဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶၢႆႉပၢႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 85,000 ၼႃႈႁိူၼ်း လႄႈ ဢွၼ်တၢင်းၼႆႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆႉပၢႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 20,000 ၵေႃႉယဝ်ႉသေ ဢွၼ်ၵႂႃႇယူႇဝႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလွတ်ႈၽေး ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် May 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ လႆႈထူပ်းၽေးလူမ်းလႅင်ႉလူင် ၽတ်ႉၶဝ်ႈမႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵေႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢမ်ႇယွမ်း 1 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း