လူမ်းလႅင်ႉလူင် ၵွမ်ႇပႃႇသူႇ (Kompasu) ၶႃႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 31 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ TNN World ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ လူမ်းလႅင်ႉလူင် ၵွမ်ႇပႃႇသူႇ (Kompasu) လႆႈထူဝ်းၽတ်ႉၶဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ၊ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း လႄႈ ႁွင်ႇၵွင်ႇ သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 31 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) လူမ်းလႅင်ႉလူင် ၵွမ်ႇပႃႇသူႇ (Kompasu) တႄႇၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ဝၼ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းသေလႄႈ မီးၼမ်ႉထူမ်ႈ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းယူႇ 4 ပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 14 October 2021 ၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉၽေးလူမ်းလႅင်ႉလူင်ၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 30 ၵေႃႉ ၵူၼ်းႁၢႆလၢႆဝႆႉ 14 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းႁွင်ႇၵွင်ႇၵေႃႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇ 1 ၵေႃႉ လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 21 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Hanoi Times ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 October 2021 ၽူမ်းလႅင်ႉလူင် ၵွမ်ႇပႃႇသူႇ (Kompasu) ၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းသေ ၽၢႆႇၵုမ်းၵမ်လႄႈ ႁႄႉၵင်ႈၽေးသၽႃႇဝ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း ယင်းပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ လၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၸမ်ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇပွတ်းၵၢင် ႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶၢႆႉပၢႆႈ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်မီးလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 65,000 လႄႈ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 250,000 ၵေႃႉ ၼႆယူႇ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ  ၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ သင်ႇႁႂ်ႈ ႁိူဝ်းဢၼ်မီးၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇ မွၵ်ႈ 54,000 လမ်းလႄႈ ၵူၼ်း 253,000 ၵေႃႉ ႁႂ်ႈလႆႈႁႃတီႈပၢႆႈၽေးလူမ်းလႅင်ႉၼႆႉဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ယင်းမီးထႅင်ႈ 7 ၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း လူမ်းလႅင်ႉလူင်ၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႆလႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈႁိူဝ်းဢွၵ်ႇၽင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

လူမ်းလႅင်ႉလူင် ၵွမ်ႇပႃႇသူႇ (Kompasu) ၶႃႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 31 ၵေႃႉၽၢႆႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ လူမ်းလႅင်ႉလူင် ၵွမ်ႇပႃႇသူႇ (Kompasu) လႆႈၶဝ်ႈႁွတ်ႈထိုင်တီႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈပၢင်ႇလၢႆႇ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 12 October 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေလႄႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ တေၵႂႃႇတုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် ၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈပွတ်းၵၢင် တႄႇဢဝ် ဝၼ်းထီႉ 13 – 15 October 2021 ၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo – AP

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း