လူမ်းလႅင်ႉလူင် ၼူဝ်ႇလ် (NOUL) ႁႅင်းဢူၼ်ႈလူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ

လူင်းလႅင်ႉလူင် ၼူဝ်ႇလ် (NOUL) ဢၼ်လုၵ်ႉတင်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းသေ ၽတ်ႉၶဝ်ႈလၢႆလၢႆမိူင်း ၼႂ်းၵုၼ်ဢေးသျႃးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 21 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ႁႅင်းဢူၼ်ႈလူင်းၵႂႃႇၽွင်ႈယဝ်ႉ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ ယင်းတိုၵ်ႉတေမီးၾူၼ်တူၵ်းၽွင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေလူမ်းလႅင်ႉလူင် ၼူဝ်ႇလ် (NOUL) ၽတ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးပွတ်းၵၢင်ယဝ်ႉ ႁႅင်းတႄႇဢူၼ်ႈလူင်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 20 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈတႄႇထူပ်းႁၼ်လႄႈၽတ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼိူဝ်သၼ်လွႆမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းၼၼ်ႉ လူမ်းလႅင်ႉလူင် ၼူဝ်ႇလ် (NOUL) ႁႅင်းယႂ်ႇၼႃႇလႄႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ် ယင်းလၢမ်းၶၢတ်ႈပႃးဝႆႉဝႃႈ တေၸၢင်ႈယဵၼ်းပဵၼ် လူမ်းလႅင်ႉလူင် တၢႆႉၾူၼ်း (Typhoon) ။

လူမ်းလႅင်ႉလူင် ၼူဝ်ႇလ် (NOUL) ၽတ်ႉၶဝ်ႈလၢႆလၢႆမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း၊ ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး၊ လၢဝ်း၊ ထႆး လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆယဝ်ႉ။

လူမ်းလႅင်ႉလူင် ၼူဝ်ႇလ် (NOUL) တႄႇၽတ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ၊ ၼမ်ႉထူမ်ႈသုင်၊ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းလႄႈ ႁႅင်းလူမ်းၽတ်ႉပဝ်ႇ 56 လၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် 90 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ တေႃႇၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၼႆယဝ်ႉ။

လူမ်းလႅင်ႉလူင် ၼူဝ်ႇလ် (NOUL) ႁႅင်းဢူၼ်ႈလူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ− ၽွင်းလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈတီႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း

ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းလႆႈၶၢႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပၢႆ ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႅတ်ႉၼၢမ်းပွတ်းၵၢင် တႃႇ (3) ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵႂႃႇဝႆႉတီႈဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေးသေ ယွၼ်ႉလိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းတဵင်သႂ်ႇ ႁိူၼ်းလႄႈ မီးၵူၼ်းမိူင်း (1) ၵေႃႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆလႄႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း မီးၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း Vietnamtimes ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းသုၵ်း ဝၼ်းထီႉ 18 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ)ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ် ႁိူၼ်းယေးဢၼ်လူႉၵွႆလႄႈ တူၼ်ႈမႆႉဢၼ်လူမ်ႉဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ သၢႆၾႆးၾႃႉၵေႃႈ ၶၢတ်ႇပဵၼ်တီႈ ဢိၵ်ႇတင်း လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈမီးပႃးၾႃႉၽႃႇၾႃႉမႅပ်ႈထႅင်ႈလႄႈ ယွၼ်ႉၾႃႉၽႃႇသေ ၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး (7) ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႃႈႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် (4) ၵေႃႉ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉထႅင်ႈ (3) ၵေႃႉ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈၵႂႃႇ ၽွင်းယၢမ်းၼင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၵုမ်းၵၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းႁိူၼ်းပႅၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးပွတ်းႁွင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းသုၵ်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ လူမ်းလႅင်ႉသိုပ်ႇၽတ်ႉၶဝ်ႈတီႈမိူင်းလၢဝ်းပွတ်းၸၢၼ်းသေ ယဵၼ်းပဵၼ် လူမ်းလႅင်ႉလူင် ႁႅင်းၸၼ်ႉၵၢင်သီလိူင်ၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းလၢဝ်း The Laotian Times ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းလၢဝ်းၵေႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ 10 ၸႄႈတွၼ်ႈ မီးလွင်ႉလူႉသုမ်းတင်းၼမ် ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ၊ ၼမ်ႉထူမ်ႈသုင်မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းၸိူဝ်းၼႆႉမိူၼ်ၵၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈၶၢႆႉတီႈယူႇလႄႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်း လူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

လူမ်းလႅင်ႉလူင် ၼူဝ်ႇလ် (NOUL) ႁႅင်းဢူၼ်ႈလူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ − တူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉ တီႈမိူင်းလၢဝ်း

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းထႆး TNN ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ပွတ်းၵၢင်၊ ပွတ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း (22 ၸႄႈတွၼ်ႈ)သေ တီႈမိူင်းထႆးၵေႃႈ ပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈပႃႈၼမ် မီးၼမ်ႉထူမ်ႈသုင်၊ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ လူမ်းၽတ်ႉပဝ်ႇႁႅင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး 1,400 ပၢႆ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းလႄႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း (2) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

 တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလူမ်းလႅင်ႉလူင် ၼူဝ်ႇလ် (NOUL) ၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾူၼ်တူၵ်းတူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေယဝ်ႉ မိူင်းမွၼ်း၊ မိူင်းယၢင်း လႄႈ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

လူမ်းလႅင်ႉလူင် ၼူဝ်ႇလ် (NOUL) ႁႅင်းဢူၼ်ႈလူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ−ယွၼ်ႉမီးလူမ်းလႅင်ႉ ၾူၼ်တူၵ်း ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ တီႈမိူင်းထႆး

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလူမ်းလႅင်ႉလူင် ၼူဝ်ႇလ် (NOUL) ၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 100 ပၢႆ လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇသေ မီးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ (3) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈသေ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ်ၼႆႉ ပဵၼ်တီႈမိူင်းမွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းယေး၊ ၸႄႈဝဵင်းပွင်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းၵျႅၵ်ႉထူဝ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလႃႇမၢႆး၊ ၸႄႈဝဵင်းတၢၼ်ႇၽျူႇၸယႅတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဢၼ်မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈမိူင်းမွၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်မိူင်းမွၼ်းယဝ်ႉ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ ၸႄႈဝဵင်းၵေႃႉတွင်း၊ မျဵၵ်ႉ၊ ပူႉလေႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶိုၼ်ႈသုင်၊ လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ (16,00) ပၢႆ လႆႈသုမ်းႁိူၼ်းယေးသေ ၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၸွမ်းပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆယဝ်ႉ။

လူမ်းလႅင်ႉလူင် ၼူဝ်ႇလ် (NOUL) ႁႅင်းဢူၼ်ႈလူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ− ၽွင်းၾူၼ်တူၵ်း ၼမ်ႉၶိုၼ်ႈတီႈမိူင်းမွၼ်း

တီႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်ၵေႃႈ မိူၼ်ၼၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾူၼ်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးလၢႆလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ် လႄႈ မႄႈၼမ်ႉၸိတ်ႉတွင်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶိုၼ်ႈသုင်မႃးသေ ၼမ်ႉထူမ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇႁိမ်းၽင်ႇမႄႈၼမ်ႉၼၼ်ႉ (7,000) ပၢႆ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇယူႇဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေးဝႆႉ မိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ လူမ်းလႅင်ႉလူင် ၼူဝ်ႇလ် (Noul) ႁႅင်းဢူၼ်ႈလူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ ယင်းတိုၵ်ႉတေမီး ၾူၼ်တူၵ်းၸွမ်းမႃးထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈ (7 ဝၼ်း) ၼႆလႄႈ လွင်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈသုင် ၊ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းၼၼ်ႉ တေလႆႈၾၢင်ႉဝႆႉ တေႃႇပေႃးထိုင် ဝၼ်းထီႉ 27 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈလူမ်းလႅင်ႉလူင် ၼူဝ်ႇလ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈတေႃႇထိုင် ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ပင်းၵလႃးၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် တီႈၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇပင်းၵလႃး မီးလူမ်းလႅင်ႉၸၼ်ႉဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇယူႇဢၼ်ၼိုင်ႈသေ သင်ဝႃႈလူမ်းလႅင်ႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်လူမ်းလႅင်ႉ ႁႅင်းသုင်မႃးၼႆၸိုင် ထႅင်ႈလၢႆဝၼ်း တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၾူၼ်တူၵ်းလႄႈ မီးလူမ်းလႅင်ႉၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းရၶႅင်ႇ၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်းလႄႈ မိူင်းၶၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသ်လႄႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၵေႃႈ တေမီးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈပႃးၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း