လူမ်းလႅင်ႉလူင် Haishen သိုပ်ႇၽတ်ႉၶဝ်ႈ တီႈၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ

ၽေးသၽႃႇဝ လူမ်းလႅင်ႉလူင်ႁၢႆးသျိၼ်ႇ Haishen ဢၼ်ၽတ်ႉၶဝ်ႈ တီႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇ ၽတ်ႉၶဝ်ႈတီႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ လႄႈ မီးၵူၼ်းႁၢႆ ႁႃပႆႇထူပ်း 2 ၵေႃႉ၊ ႁူမ်ႈပႃးတင်း တီႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 08 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ လူမ်းလႅင်ႉလူင်ႁၢႆးသျိၼ်ႇ (Typhoon Haishen) လႆႈၽတ်ႉၶဝ်ႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူတ်ႉၵႃး လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း လူႉၵွႆၼမ် မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 2 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းဢၼ်ႁႃပႆႇထူပ်းထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ လႄႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 07 September 2020 လူမ်းလႅင်းလူင်ႁၢႆးသျိၼ်ႇ (Typhoon Haishen) ဢၼ်ၽတ်ႉၶဝ်ႈ တီႈၵုၼ်ၶိဝ်းသူး လႄႈ ၵုၼ်ဢူဝ်ႇၵီႇၼႃႇဝႃႇ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ပွတ်းတွၼ်ႈတႂ်ႈၼၼ်ႉ တၢင်းဝႆးၽႂ်း ႁႅင်းလူမ်း 252 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတူဝ်ႇ တေႃႇၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း ၼႆသေတႃႉ၊ ဢၼ်ၽတ်ႉၶဝ်ႈ တီႈမိူင်းၵူဝ်းရီးၸၢၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ လူတ်းယွမ်းႁႅင်းလူမ်းယူႇတီႈ 112 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ တေႃႇၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo – YONHAP / AFP

ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉလူင်ၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း တီႈၵုၼ်ၵေႃးၸေး (Geoje) လႆႈထုၵ်ႇလူမ်းလႅင်ႉ ၽတ်ႉလၵ်းသဝ်ၾႆးၾႃႉ လူမ်ႉၵူၼ်ႇပင်းလႄႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉထူမ်ႈသုင်သေ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း ပဵၼ်မၢင် ပိုၼ်ႉတီႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ဢမ်ႇမီးၾႆးၾႃႉတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ တီႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းယဝ်ႉ ႁႅင်းလူမ်းလႅင်ႉလူင်ႁၢႆးသျိၼ်ႇ (Typhoon Haishen) လႆႈၽတ်ႉၶဝ်ႈ ၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း တီႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇပႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ သဵၼ်ႈတႃႈ သၢႆတၢင်း ၼႂ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈလူႉၵွႆ ဝႃႈၼႆ။

Photo – KCNA

တီႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၼႆႉ ယင်းမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၵၢၼ်လၢႆးငၢၼ်းၶၢဝ်ႇ ၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉၼွင်း မိူၼ်ႇၼင်ႇ ႁႂ်ႈၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈလၢႆးငၢၼ်း ၽွင်းယၢမ်းၾူၼ်တူၵ်း ဢိၵ်ႇတင်း ပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉၼွင်း ၶိုၼ်ႈသုင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06 September 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၶိမ်း ၵျွင်း-ဢိုၼ်း လႆႈႁွင်ႉၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းပႃႇတီႇႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်မီးပႃႇတီႇလဵဝ် တီႈၼႂ်းမိူင်း ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တင်းမူတ်း 12,000 ၵေႃႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလႆႈထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ လူမ်းလႅင်ႉလူင်မၢႆသၵ်ႇ (Typhoon Maysak) ဢၼ်ၽတ်ႉၶဝ်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁႅမ်းၵျွင်းၸၢၼ်း လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းႁႅမ်းၵျွင်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း