လူမ်းလႅင်ႉလူင် Hurricane Ida ၽတ်ႉၶဝ်ႈတီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶႃႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ 52 ၵေႃႉ

ၸူဝ်ႈၽွင်းၼႆႉ တူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼမ်မႃး ၼိုင်ႈဝၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 1 သႅၼ်ပၢႆၼႆႉ လူမ်းလႅင်ႉလူင်  Hurricane Ida ၽတ်ႉၶဝ်ႈသႂ်ႇထႅင်ႈ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 3 September 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ လူမ်းလႅင်ႉလူင် Hurricane Ida ၽတ်ႉၶဝ်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၼိဝ်းယွၵ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလူႉသုမ်း တင်းၼမ်တင်းလၢႆ လႄႈ ထိုင်တီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၼိဝ်းယွၵ်ႉ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းယွၼ်ႈ ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉလူင် Hurricane Ida ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ၼိဝ်းယွၵ်ႉ New York၊ ၸႄႈမိူင်းၼိဝ်း ၵျိူဝ်ႇသီႇ ( New Jersey)၊ ၸႄႈမိူင်းၽႅၼ်ႇသိလ်ဝဵၼ်ႇၼီးယႃး (Pennsylvania) လႄႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းမႄႇရီႇလႅၼ်ႇ (Maryland) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo Credit: REUTERS

ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉလူင် Hurricane Ida ၽတ်ႉၶဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈ ဢွင်ႈတီႈယူႇသဝ်း ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း လူႉၵွႆၵူၼ်ႇပင်းတင်းၼမ်လႄႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်း မႄႇရီႇလႅၼ်ႇ ထူပ်းၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 23 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈမိူင်းၼိဝ်း ၵျိူဝ်ႇသီႇ 13 ၵေႃႉ၊ ဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းယွၵ်ႉ ထူပ်းၵူၼ်လူႉတၢႆ 11 ၵေႃႉ လႄႈ ၸႄႈမိူင်းၽႅၼ်ႇသိလ်ဝဵၼ်ႇၼီးယႃး ထူပ်းၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တီႈဢေႇသုတ်း 5 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈလွတ်ႈၽေး သၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆသေ ယူႇတီႈဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းယွၵ်ႉ တႅပ်းတတ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆးတႂ်ႈလိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼမ်ႉၼွင်း လူၵ်ႈထူမ်ႈတင်းမူတ်းယဝ်ႉလႄႈ လူတ်ႉၵႃးထႅင်ႈဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ 500 လမ်း လႆႈၸူမ်ယူႇတႂ်ႈၼမ်ႉမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေႁိပ်ႈၼႅတ်ႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၢင် ၶဝ်ႈမႃးၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ လူမ်းလႅင်ႉလူင် Hurricane Ida ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၼႂ်းၵူႈပႃႈၵူႈၽၢႆႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း