လူမ်းလႅင်ႉၶၢဝ်းမႆႈ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းတီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 15 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ မီးလူမ်းလႅင်ႉၶၢဝ်းမႆႈ ၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈသေ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတႄႉ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းၽတ်ႉသႂ်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

လူမ်းလႅင်ႉၶၢဝ်းမႆႈ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းတီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3:30 တေႃႇပေႃးထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်း 3:45 မူင်းၼၼ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈလႅတ်ႉပၢၼ်ႇၵူင်း ဢိူင်ႇၵၢၼ်ႇၵျီး ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လူမ်းပဝ်ႇ၊ ၾူၼ်တူၵ်း၊ မၢၵ်ႇႁဵပ်းၵေႃႈတူၵ်းပႃးၸွမ်းလႄႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းႁႆႈၼႂ်းသူၼ်ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး ႁိူၼ်းယေးၵေႃႈ လူႉၵွႆပႃးၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ။

လူမ်းလႅင်ႉၶၢဝ်းမႆႈ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းတီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ပေႃးတၢၼ်ႇမူၺ်တူၵ်းၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်းယဝ်ႉ၊ မၢင်လုၵ်ႈမီးတၢၼ်ႇမၢၵ်ႇၵၢင်ႇၵွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တူၵ်းမႃးပေႃးပဵၼ်လိၼ်းပဵၼ်သၢႆ သိူဝ်ႇၵႂႃႇၼိူဝ်လိၼ် ပေႃးပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်းလူမ်းလႅင်ႉၶၢဝ်းမႆႈ ၽတ်ႉၶဝ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈလႅတ်ႉပၢၼ်ႇၵူင်းသေ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းယူႇၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်တႄႉ မီးၾႃႉငိုပ်းၵူၺ်းသေ ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈမီးၾူၼ်တူၵ်းဢိတ်းဢွတ်းၼႆ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၢၼ်ႈလႅတ်ႉပၢၼ်ႇၵူင်းၼႆႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် တေပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းထၼူႉ ယူႇသဝ်းဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေတီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး၊ တူၼ်ႈတီး၊ ႁူဝ်ပူင်း၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းမိူၼ်ၵၼ်သေ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၵေႃႈ မီးမၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းဢိတ်းဢွတ်းမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ − မမ နွဲ့ Facebook
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း