လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 91 လင်လူႉၵွႆ

ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလင်ၶႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 91 လင် ပိဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းလူမ်းၼႆယဝ်ႉ။

လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 91 လင်လူႉၵွႆ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 23 April 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3:30 ၼၼ်ႉ လူမ်းလႅင်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇၶဝ်ႈမႃးႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလင်ၶႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ပိဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းလူမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇသေလႄႈ ဝၢၼ်ႈမႄႈၸၼ်း ဢိူင်ႇမႄႈပူႇလူင် လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇ 11 လင်၊ ဢိူင်ႇမိူင်းတွမ်း လူႉၵွႆၵႂႃႇ (18) လင်လႄႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇႁူမ်ႈတင်းမူတ်း မီး (91) လင်ၼႆယဝ်ႉ။

လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 91 လင်လူႉၵွႆ

ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇသေယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ တူဝ်သတ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းသေတႃႉၵေႃႈ လင်ႁိူၼ်း (91) လင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ (7) ဝၢၼ်ႈ ၊ ဢိူင်ႇ (5) ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇသေ လွင်ႈလူႉသုမ်းမီးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ႁိူၼ်းလူႉၵွႆၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇၸွမ်း ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း