လူမ်းလႅင်ႉ Cyclone Freddy ၽတ်ႉၶဝ်ႈတီႈၵုၼ်ဢႅပ်ႉၾရိၵပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၼမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 March 2023 လူမ်းလႅင်ႉ Cyclone Freddy လႆႈၽတ်ႉၶဝ်ႈတီႈ ၵုၼ်ဢႅပ်ႉၾရိၵပွတ်းၸၢၼ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း တီႈမိူင်းမေႃႇလႃႇဝီႇ (Malawi) ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မိူင်းမူဝ်ႈသႅမ်ႈပိၵ်ႇ (Mozambique) ပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ 99 ၵေႃႉလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 134 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 14 March 2023 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၽၢႆႇတၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၽေးသၽႃႇဝ မိူင်းမေႃႇလႃႇဝီႇ လႆႈလၢႆးငၢၼ်းၽိူမ်ႉထႅမ် ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉ Cyclone Freddy ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈဝႃႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တီႈဢေႇသုတ်းမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 190 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းလႆႈတၢင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းသမ်ႉၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈထိုင် 584 ၵေႃႉ သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းတိုၵ်ႉႁၢႆလၢႆဝႆႉထႅင်ႈ 37 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လူမ်းလႅင်ႉ Cyclone Freddy လႆႈယွမ်းလူင်းၵႂႃႇသေတႃႉ ယင်းတိုၵ်ႉတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ မီးလူမ်းၽတ်ႉႁႅင်းထႅင်ႈ ၵမ်ႈၼမ်တေ ပဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းမေႃႇလႃႇဝီႇပွတ်းၸၢၼ်းသေ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းသုင်တီႈတေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢႆႉႁႅင်းလႄႈ လွင်ႈလူႉသုမ်းယွၼ်ႉလူမ်းၽတ်ႉထႅင်ႈတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းမူဝ်ႈသႅမ်ႈပိၵ်ႇသမ်ႉ မီးလၢႆးငၢၼ်း ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉလူမ်း လႅင်ႉ Cyclone Freddy ၼႆႉ 10 ၵေႃႉ လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 13 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း