လူမ်းလႅင်ႉ Cyclone Harold ၽတ်ႉၶဝ်ႈတီႈၵုၼ်ၾီႇၵျီႇ (Fiji)

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်းယဝ်ႉ တီႈၵုၼ်ၾီႇၵျီႇ (Fiji) လႆႈထုၵ်ႇလူမ်းလႅင်ႉလူင်ၽတ်ႉၶဝ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႈထူမ်ႈသုင် မိူင်းၼိဝ်းၸီႇလႅၼ်ႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸွႆႈထႅမ်။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 8 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တီႈၼႂ်းၵၢင်မႄႈၼမ်ႉမႁႃႇသမုတ်ႇ ပႄးသိၾိၵ်ႇၸၢၼ်း ၵုၼ်ၾီႇၵျီႇ (Fiji) ၼၼ်ႉ လူမ်းလႅင်ႉ Cyclone Harold လႆႈၽတ်ႉၶဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢၼ်တၢင်းႁႅင်းဝႆးမီး 240 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇတေႃႇၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈသုင် လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁိပ်ႈၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇဝႆႉတီႈၵုၼ်ၾီႇၵျီႇ ယွၼ်ႉၵူဝ်လူမ်းလႅင်ႉ တေၸၢင်ႈၽတ်ႉၶဝ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၼိဝ်းၸီႇလႅၼ်ႇ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ယူႇၸမ်ၵုၼ်ၾီႇၵျီႇ (Fiji) လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းလႄႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တွၼ်ႈတႃႇတေၵႂႃႇႁပ်ႉၵူၼ်း ဢွၵ်ႇတီႈၵုၼ်ၾီႇၵျီႇ (Fiji) ယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ သမ်ႉမီးလွင်ႈယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႂ်ႉပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸွမ်းမၢႆမီးငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅၼ် လိၼ် ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵုမ်းၵမ်လႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႃႈၼႆ။

တီႈ မိူင်းၼိဝ်းၸီႇလႅၼ်ႇၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (29) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်းမီး (1,239) ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (1) ၵေႃႉသေ ၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼမ်တိူဝ်းသေ ၵူႈမိူင်းမိူင်း မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပဵၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (31,935) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ် တင်းမူတ်းမီး (435,160         ) ၵေႃႉ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (1,940) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်းမီး (14,788) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 9 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (209) မိူင်း၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းမူတ်းမီး (1,519,213) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းလုမ်ႈၾႃႉ မီး (88,531) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း ၶိုၼ်း မီး (330,877) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း− www.worldometers.info/coronavirus/ဝၼ်းထီႉ 9 April 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 14:40 မူင်း)။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း