လူမ်းလႅင်ႉ Hot zone “Nicole” ယုၵ်ႉၸၼ်ႉပဵၼ် Hurricane လႄႈ ၽတ်ႉၶိုၼ်ႈၽင်ႇ Florida

ၽၢႆႇတၢင်း Florida လႆႈပၼ်ၾၢင်ႉ ၶၢႆႉၵူၼ်းမိူင်း ဝၢႆးသေလူမ်းလႅင်ႉ Hot zone “Nicole” လႆႈၽတ်ႉႁႅင်း ယုၵ်ႉၸၼ်ႉပဵၼ် Hurricane ၸၼ်ႉထီႉ 1 ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 10 November 2022 Ron DeSantis ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ Florida မိူင်းဢမေႇ ရိၵၢၼ်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ႁိမ်းႁွမ်ၽင်ႇ ပၢင်ႇလၢႆႇပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၶၢႆႉဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢႆးသေလူမ်းလႅင်ႉ Hot zone “Nicole” ဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၵုၼ် Bahamas လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈလူႉသုမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယုၵ်ႉၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်းပဵၼ် Hurricane ၸၼ်ႉထီႉ 1 ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်တေၽတ်ႉ ၶိုၼ်ႈၽင်ႇ Florida ထႅင်ႈလၢႆၸူဝ်ႈမူင်းၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈၼႆႉလႄႈ လႆႈမီးၶေႃႈသင်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇ 10 ပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉ ယင်းမီးၶေႃႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းသၢႆၵၢၼ်မိၼ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လႄႈ သင်ႇၶၢႆႉၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ ႁူမ်ႈပႃး ႁိမ်းႁွမ်း Mar-a-Lago ၶွင်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ၵေႃႉၵဝ်ႇ Donald Trump ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ လူမ်းလႅင်ႉၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ထိုင်တီႈမီးၼမ်ႉထူမ်ႈ လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇလူမ်းလႅင်ႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ လူမ်းလႅင်ႉ Hurricane Nicole တူင်ႉၼိုင်လူၺ်ႈတၢင်းဝႆးၽႂ်းလူမ်း မွၵ်ႈ 120 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ တေႃႇၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်တင်းၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၼႂ်းဝဵင်း West Palm Beach သေ ၽတ်ႉၵႂႃႇတၢင်းပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇမွၵ်ႈ 170 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇလႄႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း၊ လူမ်းၽတ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢွၼ်တၢင်းတေၽတ်ႉၵႂႃႇတီႈ Georgia ဢိၵ်ႇတင်း  Carolina ပွတ်းႁွင်ႇ၊ Carolina ပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ တေသဵင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

လူမ်းလႅင်ႉ Hurricane Nicole ၼႆႉ တေပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 8 ဢၼ်ပေႃႇပဵၼ်မႃးၼႂ်း သမုတ်ႉတြႃႇ Atlantic ၼႂ်းပီႊ 2022 ၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ၼႂ်းလိူၼ် October 2022 လႄႈ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်လူမ်းလႅင်ႉဢၼ် ဢမ်ႇၵႆႉပေႃႇပဵၼ်ၼႂ်းလိူၼ် November 2022 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း