လူမ်းဢမ်ႇမူတ်းသႂ် သုမ်ႇၵုမ်ႈဝႆႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႄႈ မႄႈသၢႆ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တီႈၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈသေ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း သွင်ၽၢၵ်ႈမိူင်း ၸုတ်ႇၽဝ်ပႃႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ  လူမ်းဢမ်ႇမူတ်းသႂ် သုမ်ႇၵုမ်ႈဝႆႉတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်ပဵၼ်တီႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် သွင်ၽၢၵ်ႈမိူင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လူမ်းဢမ်ႇမူတ်းသႂ် သုမ်ႇၵုမ်ႈဝႆႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႄႈ မႄႈသၢႆ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢဝ်မႃးၼႂ်း Facebook – ThaiPBS North”

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 20 March 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း လူမ်းဢမ်ႇမူတ်းသႂ်ႇ သုမ်ႇၵုမ်ႈဝႆႉတီႈ သွင်ၽၢၵ်ႈမိူင်း (တင်းသုင်လူမ်းဢမ်ႇမူတ်းသႂ်) မီး US AQI-487 သုင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 March 2020 ၼၼ်ႉ ၵေႃႇမတီႇၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်လူလွမ်ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉလူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်လႄႈ ၵူၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၊  ၽူႈၸိူဝ်းမီးတၢင်းပဵၼ် လူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်ၵပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈယူႇဝႆႉတီႈၼႂ်းႁိူၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၊ သင်ဝႃႈ ၸမ်ပဵၼ်လူဝ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈသႂ်ႇၽႃႈပူၵ်ႉသူပ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ AirVisual ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 20 March 2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:55 မူင်းၼၼ်ႉ လူမ်းဢမ်ႇမူတ်းသႂ်ႇ ဢၼ်သုမ်ႇဝႆႉ   တီႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸိုင်ႈထႆး မီးယူႇ US AQI-496 ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း