လူမ်းလႅင်ႉလူင်ၽတ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းသေ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉ ၵၢၼ်သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ COVID-19 ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 September 2021 လူမ်းလႅင်ႉလူင်ၵူၼ်သိူၼ် “Conson” ၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆယဝ်ႉ။

ၽူၼ်လူင်လူမ်းလူင် ၽတ်ႉထွင်းၶဝ်ႈတီႈဝဵင်းတႃးၼင်း “Da Nang” မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း လႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႆႈၶၢႆႉၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႈ 60,000 ၵႂႃႇယူႇဝႆႉတီႈပၢႆႈၽေးၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽူၼ်လူင်လူမ်းလူင် ပႆႇၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် သင်ႇႁႂ်ႈ တမ်ႇငႃႈ ဢၼ်ဢွၵ်ႇႁႃပူႁႃပႃယူႇၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၽင်ႇၶိုၼ်း လႄႈ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းသူၼ် ၵဵပ်းမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉဝႆႉထႃႈဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉ ၼႆယူႇ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၽေးလူမ်းလႅင်ႉလူင်ၵူၼ်သိူၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူၼ်ႈမႆႉလူႉၵွႆတင်းၼမ်လႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး လွင်ႈသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ COVID-19 ပၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆယူႇ ။

လူမ်းလႅင်ႉလူင်ၵူၼ်သိူၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ဝၢႆးသေၽတ်ႉၶဝ်ႈတီႈမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 September 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

လူမ်းလႅင် လူင်ၵူၼ်သိူၼ် ထွင်းၽတ်ႉၶဝ်ႈတီႈၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းၵူၺ်းသေတႃႉ မီးၽွၼ်းယွၼ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ၼႂ်းမိူင်းထႆး လႄႈထႅင်ႈလၢႆႈလၢႆမိူင်း တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 14 September 2021 ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo – VNEXPRESS

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း