လူမ်ႉလႅင်ႉလူင် Haishen ၽတ်ႉၶဝ်ႈတီႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း 8 လၢၼ်ႉ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈယူႇတီႈလွတ်ႈၽေး

လူမ်းလႅင်ႉလူင် ႁၢႆးသျိၼ်ႇ (Haishen) ၽတ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ပွတ်ႈတွၼ်ႈတႂ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင် လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း 8 လၢၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈယူႇ တီႈလွတ်ႈၽေး လႄႈ ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵူႈသဵၼ်ႈတၢင်း ႁူမ်ႈပႃးတင်း သၢႆၵၢၼ်မိၼ်။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 07 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇ တီႈၵုၼ်ၶိဝ်းသူး လႄႈ ၵုၼ်ဢူဝ်ႇၵီႇၼႃႇဝႃႇ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ပွတ်းတွၼ်ႈတႂ်ႈ ႁႂ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈယူႇ တီႈလွတ်ႈၽေးဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉႁၢႆးသျိၼ်ႇ (Haishen) ဢၼ်ပဵၼ်လူမ်းလႅင်ႉ ၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၾူၼ်တူၵ်း ၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈ လႆႈၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၢၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ တေမီးဝႆႉ 5 ၶေႃႈ၊ (1) ႁႂ်ႈတူၺ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆးလူမ်ႉလႅင်ႉ ၶိုၼ်းတၼ်းတႃႇသေႇ၊ (2) ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶူဝ်းၶွင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႁႂ်ႈတူဝ်ႈတၼ်း၊ (3) ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ် တႃႇၶၢႆႉပၢႆႈဢွၵ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ (4) ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈဢွၵ်ႇ လႄႈ (5) ပဵၼ်ၽေးၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်းသုတ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လူမ်းလႅင်ႉလူင်ႁၢႆးသျိၼ်ႇ (Haishen) ၼႆႉ တၢင်းဝႆးၽႂ်းလူမ်း 252 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ တေႃႇၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းသေ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်လူမ်းလႅင်ႉၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်းသုင်သုတ်း၊ တေႃႈၼင်ႇလူတ်ႉၵႃးၵေႃႈ ယင်းၸၢင်ႈပိဝ်ၸွမ်းလူမ်းလႆႈ လႄႈ လၵ်းသဝ်ၾႆးၾႃႉ ဢိၵ်ႇတင်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ တေၸၢင်ႈလူမ်ႉၵူၼ်ႇပင်းပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေလွတ်ႈၽေးၼႆသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းယိုတ်းဝႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၵႃး လႄႈ လူတ်ႉၾႆး တႃႇ 11 ၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ပွတ်းတွၼ်ႈတႂ်ႈ ႁူမ်ႈပႃးတင်း သဵၼ်ႈတၢင်းႁိူၼ်းမိၼ် 528 သၢႆၵၢၼ်မိၼ်ၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းယိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႆႈထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ လူမ်းလႅင်ႉမၢႆသၵ်ႇ (Typhoon Maysak) ၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ပွတ်ႈတွၼ်ႈတႂ်ႈသေ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူဝ်း ဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇဝူဝ်း 6,000 တူဝ် လႄႈ ၵူၼ်းၶီႇၼႂ်းႁိူဝ်းထႅင်ႈ 43 ၵေႃႉ လႆႈပိၼ်ႈလူမ်ႉၸူမ်ၵႂႃႇတင်းလမ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉတၢင်းၼမ်ႉ လႆႈၸွႆႈၵၼ်ၶူၼ်ႉႁႃ ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းလွတ်ႈ သၢႆၸႂ်ၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း၊ လူမ်းလႅင်ႉလူင်ႁၢႆးသျိၼ်ႇ (Haishen) သမ်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈထႅင်ႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉႁႃၵူၼ်း တီႈႁိူဝ်း ပိၼ်ႈလူမ်ႉၸူမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – Japantimes,CNN

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း