လွင်ႈတၢင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ဢမ်ႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင် မီး 3 လွင်ႈ

ယူႇတီႈၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်ၶွင် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆလႄႈ ပႃႇတီႇတႆး ၸုမ်းၼိုင်ႈတၢင်ႇမၢႆၾၢင်သေတႃႉ ထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင် ၼႆယဝ်ႉ။

တၢင်းၽၢႆႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (ႁိုဝ်) ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ လႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်းဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တေဢမ်ႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင် ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 16−17 March 2023 လႄႈ လွင်ႈတၢင်းဢမ်ႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇၼႆႉ မီးယူႇ 3 လွင်ႈ ယူႇတီႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတႅတ်ႈတေႃး လွင်ႈဝၼ်း တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ လွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တႃႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ မိူဝ်ႈၽွင်းငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ်/တၢင်းႁၼ်ထိုင် လုၵ်ႈၸုမ်းသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ တႃႇတေတၢင်ႇမၢႆၾၢင် တီႈၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တၢင်းၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 25 ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ပႃႇတီႇၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တေၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈမႃးတၢင်ႇသၢႆမၢႆပႃႇတီႇဝႆႉ လႄႈသင်ဝႃႈပူၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ (60 ဝၼ်း) ၸိုင် တေၼပ်ႉသွၼ်ႇဝႃႈ ပႃႇတီႇၼၼ်ႉလူႉၵွႆယဝ်ႉ တေထုၵ်ႇပူတ်း ယႃႉလူႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ ၼႂ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇတေၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ တၢင်းၽၢႆႇပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (ႁိုဝ်) တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNDP  ၵေႃႈ လႆႈတၢင်ႇ မၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇဝႆႉယဝ်ႉ လႄႈ တေၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၼႂ်းတႅၼ်းၽွင်း 600 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢၢၼ်းဢွင်ႇပေႉ 300 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 18 March 2023 ၼႆႉ မီးၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၵႂႃႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ဝႆႉတီႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မီးၵႂႃႇ 29 ၸုမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း