လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်ႁွၵ်ႇ မိူဝ်ႈပႆႇထိုင်ပၢၼ်

တေၵႆႉယၢမ်ႈႁၼ်ယူႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းၵမ် ယင်းဢမ်ႇပႆႇထဝ်ႈၵေႃႈ ပေႃးမီးၶူၼ်ႁူဝ်ႁွၵ်ႇယဝ်ႉၼႆ၊ ၶူၼ်ႁူဝ်ႁွၵ်ႇဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ဢႃႇယုယႂ်ႇယဝ်ႉမၼ်းၸင်ႇဢွၵ်ႇလႆႈၵူၺ်း မၼ်းယင်းမီးထႅင်ႈလွင်ႈတၢင်းလၢႆလၢႆဢၼ် ယူႇယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇဝႃႈတေမႃးၸွမ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ၶၢတ်ႇထၢတ်ႈဢႁႃႇရ တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

  1. မႃးၸွမ်းၶိူဝ်း

လွင်ႈၶူၼ်ႁူဝ်ႁွၵ်ႇၸဝ်ႉၼႆႉ ၸၢင်ႈမႃးၸွမ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလႆႈယူႇ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၶူၼ်ႁူဝ်ႁွၵ်ႇမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈယင်းတိုၵ်ႉၼုမ်ႇၼႆ လီလႆႈတူၺ်းၶိုၼ်းတီႈဢူႈမႄႈ ဢမ်ႇၼၼ် ထၢမ်တူၺ်းယူႇဝႃႈ ၸွင်ႇၶူၼ်ႁူဝ်ၸဵဝ်းႁွၵ်ႇယူႇႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ သင်ၶႂ်ႈႁူႉဝႃႈ ၶူၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇၸဵဝ်းႁွၵ်ႇႁိုဝ် ၼၢၼ်းႁွၵ်ႇၼႆ ပေႃးမီးၶူၼ်ႁူဝ်ႁွၵ်ႇ ၶိုင်ႈၶိုင်ႈၵၼ်တင်းၶူၼ်ႁူဝ်လမ် မိူဝ်ႈဢႃႇယုယင်းပႆႇၸမ် 50 ပီႊၼႆ ၶႂ်ႈဝႃႈၶူၼ်ႁူဝ်ႁွၵ်ႇၸဝ်ႉၼႆ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. ၶၢတ်ႇထၢတ်ႈဝီႇတမိၼ်ႇ B12 လႄႈ Protein

သင်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်လမ်ၶႅမ်ႉလႄႈႁၢင်ႈလီၼႆ တူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီလႆႈႁပ်ႉထၢတ်ႈ Protein လႄႈ ဝီႇတမိၼ်ႇ B12 ဢမ်ႇဝႃႈပဵၼ်တီႈ ၼႂ်းၼိူဝ်ႉသတ်း၊ သတ်းမီးပိၵ်ႇလႄႈ  တၢင်းၵိၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ၊ ႁွႆပႃ၊ တပ်း၊ ၼူမ်း၊ ၼိူၺ်း ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

သင်ဝႃႈၽႂ်ၵိၼ်ဢသၢၵ်ႈလွတ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇၵိၼ်ၼိူဝ်ႉၵိၼ်ပႃၼႆ ၸၢင်ႈၶၢတ်ႇထၢတ်ႈ Protein လႄႈ ဝီႇတမိၼ်ႇ B12 လႆႈသေ ၶူၼ်ႁူဝ်တေၸၢင်ႈၸဵဝ်းႁွၵ်ႇလိူဝ်သေၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉမႃး ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ထုၵ်ႇလီၵႆႉၵႆႉၵိၼ်ပၼ်ၼမ်ႉထူဝ်ႇ ႁူမ်ႈပႃးယႃဝီႇတမိၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈယုမ်ႇၸႂ်လႆႈဝႃႈ လႆႈႁပ်ႉထၢတ်ႈဢႁႃႇရပဵင်းပေႃးယူႇၼႆ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. လုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈ

သင်လုတ်ႇလႅၼ်းယႃၼႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈတေႁဵတ်းႁၢႆႉပွတ်ႇလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ယင်းႁဵတ်းႁၢႆႉပႃးၶိူင်ႈဢင်ႇၵႃႇၼႂ်းတူဝ်ၶိင်း ႁူမ်ႈပႃး လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမဵတ်ႉသီ ၼႂ်းသဵၼ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉပႃး၊ ပေႃးဝႃႈလုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈၸဵမ်မိူဝ်ႈယင်းၼုမ်ႇၼႆ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶူၼ်ႁူဝ်ၶၢဝ်ဝႆးလိူဝ်သေၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈ ဢွၼ်တၢင်းဢႃႇယု 30 ပီႊၼၼ်ႉထႅင်ႈၵွၼ်ႇ၊ လၢတ်ႈငၢႆႈငၢႆႈဝႃႈ လုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈယဝ်ႉ ထဝ်ႈဝႆး ႁူမ်ႈပႃးၽၢင်ႁၢင်ႈၼႃႈတႃ တူဝ်ၶိင်း လႄႈၶူၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်

မိူဝ်ႈပီႊ 2013 ၼၼ်ႉ ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ တေယႃႉလူႉ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွင်သႄးလ်တီႈႁၢၵ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်လႆႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵၼ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်ဢမ်ႇၵႅၼ်ႇၶႅင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈသီၶူၼ်ႁူဝ်ဢမ်ႇၶႅမ်ႉမႃးလႄႈ ပဵၼ်သီၶၢဝ်ၵႂႃႇ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်ႁူင်ႈငၢႆႈယူႇယဝ်ႉ။

သင်ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်ၸဵဝ်းႁွၵ်ႇ ဢွၼ်တၢင်းပၢၼ်ယင်းပႆႇထိုင်ၼႆ လီလႆႈလူတ်းယွမ်းလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်၊ ဢမ်ႇလုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈ၊ ၵိၼ်ပၼ်ထၢတ်ႈ Protein လႄႈ ဝီႇတမိၼ်ႇ B12 ႁႂ်ႈပဵင်းပေႃးၼႆၵေႃႈ တေၸွႆႈႁႂ်ႈသႄးလ် ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်း ႁူမ်ႈထိုင်ပႃးၶူၼ်ႁူဝ် ၵႅၼ်ႇၶႅင်မီးႁႅင်းလႆႈမိူၼ်ၵၼ်၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ သင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈသၢႆႇႁူဝ်ၼႆၵေႃႈ လိူၵ်ႈၸႂ်ႉမဵဝ်းဢၼ်လီတေႃႇသဵၼ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်လႄႈ ၼင်ႁူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸွႆႈလႆႈယူႇ။

ပေႃးဝႃႈတေဢၢၼ်းဢဝ်သီမႃးယွမ်ႉၶူၼ်ႁူဝ်ၼႆ လီလႆႈလိူၵ်ႈ မဵဝ်းဢၼ်လီဢၼ်ၶႅမ်ႉယူႇ၊ သင်ဝႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉဢမ်ႇမႅၼ်ႈ မီးတုမ်ႇပဵၼ်ၶူမ်း၊ ၼင်ႁူဝ်ႁႅင်ႈလႄႈ ၸဵပ်းၸဵပ်းသႅပ်ႇသႅပ်ႇမႃးၼႆ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇသဵၼ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်လႄႈ ၼင်ႁူဝ်မႃးလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ−ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း