လွင်ႈထုၵ်ႇလီႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ Omicron

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႆႈတႄႇထူပ်းႁၼ်တီႈ ဢႅပ်ႉၾရိၵၸၢၼ်းၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွၵ်းၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆ မီးလွင်ႈသၼ်ႇၶွၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး လွင်ႈၵႂႃႇမႃးပႆၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉလႄႈ ၾၢင်ႉသတိထိုင်ပႃး ၸုမ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၽၢႆႇပၢႆးသၢႆႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) လႆႈပၼ်ၸိုဝ်ႈ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ဢၼ်လႆႈ ထူပ်းႁၼ်တီႈဢႅပ်ႉၾရိၵၸၢၼ်းၼၼ်ႉဝႃႈ B.1.1.529 ဢမ်ႇၼၼ် Omicron လႄႈ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸိူဝ်ႉၽၼ်း ဢၼ်လီလႆႈမႆႈၸႂ် ယူႇမဵဝ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ ပၼ်ၸိုဝ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ မိူၼ်တင်းဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းငၢႆႈ သေဢမ်ႇၵႃး လၢႆးႁႄႉၵင်ႈ လႄႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တေဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီၵႃႈႁိုဝ်ၼႆသေ ၸိူဝ်ႉၽၼ်း Omicron ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်မၢႆထီႉႁႃႈ ၼႂ်းၸုမ်းၸိူဝ်ႉၽၼ်းဢၼ်လီမႆႈၸႂ်ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တီႈတႄႇထူပ်းႁၼ် တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်ႉၽၼ်း Omicron

WHO ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉၽၼ်း Omicron ၼႆႉ လႆႈတႄႇထူပ်းႁၼ်တူဝ်ယၢင်ႇပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တီႈဢႅပ်ႉၾရိၵၸၢၼ်း မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းဢဵတ်း (November 2021) သေ တီႈဝဵင်းလူင် ၵျူဝ်ႇႁၼ်ႇၼႅတ်ႉသ်ပၵ်ႇလႄႈ ပရီႇတူဝ်းရီးယႃး (Johannesburg and Pretoria) ဢၼ်ၵူၼ်းယူႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူႈၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းဢႅပ်ႉၾရိၵၸၢၼ်းၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉၽၼ်း Omicron ၼႆႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈယူႇ ၵူႈတီႈဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈႁူင်းသဝ်း ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ် ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈဝႆႉယဝ်ႉၵုမ်ႇထူၼ်ႈၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉၽၼ်း ဢၼ်ၼႆႉယူႇဝႆႉမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလႆႈသင်ႇၵဵပ်းတူဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇဝႆႉႁင်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ Omicron ၼႆႉ မီးၽွၼ်းႁၢႆႉႁႅင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်

ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ Omicron ၼႆႉ တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းငၢႆႈၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽွၼ်းလႆႈယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၼၼ်ႉ လူတ်းယွမ်းလူင်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉလူဝ်ႇသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ႁႂ်ႈတႅတ်ႈတေႃးထႅင်ႈ တႃႇႁူႉလႆႈ တႅၵ်ႇလႅင်းလီ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈတုမ်ႉတွပ်ႇ ၶွမ်ႇပၼီႇယႃႈယႃ

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်မီးဝႆႉၼႆႉ ႁႄႉၵင်ႈၸွႆႈလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ ၽၢႆႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈလူဝ်ႇၼႆၵေႃႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉတႃႇ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃဢၼ်ၶႅမ်ႉလိူဝ်ၼႆႉထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၶွမ်ႇပၼီႇယႃႈယႃ AstraZeneca ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်တိူဝ်းလိူဝ် လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ Omicron ၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉပႃး ႁႅင်းႁႄႉၵင်ႈယူတ်းယႃမၼ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႇပၼီႇ BioNTech ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ Pfizer ဢၼ်ပဵၼ် mRNA ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၶဝ် ဢၼ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမၼ်းမီးၽွၼ်းလႆႈဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလႆႈ တေႃႇၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ၼႆႉယူႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈႁပ်ႉႁူႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝူင်ႈၼႆႉသေ သင်ဝႃႈလူဝ်ႇမႃးၼႆၵေႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တႃႇၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ Omicron ၼၼ်ႉတေဢၢၼ်းဢိတ်ႇဢွၵ်ႇလႆႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝူင်ႈၼႆႉသေ တႃႇၸုပ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉ တေၸင်ႈသူင်ႇဢွၵ်ႇလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 100 ဝၼ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈတုမ်ႉတွပ်ႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 November 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ လႆႈၸႂ်ႁူမ်ႈၵၼ် ၵိုတ်းယင်ႉ ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃး ပွတ်းဢႅပ်ႉၾရိၵၸၢၼ်းၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈသေ မိူင်းတူႇရၵီႇၵေႃႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ပႅတ်ႈလႅၼ်လိၼ်ႇ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ႁႃႈမိူင်း ၵႂႃႇမႃးလႆႈၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူင်းၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇၵေႃႈ လႆႈႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 7 မိူင်း ဢၼ်မီးပွတ်းဢႅပ်ႉၾရိၵၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းသေ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းၸၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းဢႅပ်ႉၾရိၵၸၢၼ်း လႄႈ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃး မိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းဢၼ် ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၵုမ်းထိင်းလွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃး လႄႈ ၵူတ်းထတ်းႁႃၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼၼ်ႉ ပႃးမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး၊ ဢိတ်ႇသရေး ၊ သဝိတ်ႇသိူဝ်ႇလႅၼ် လႄႈ UAE ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵူႈမိူင်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇမိူင်းၶဝ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဢႅပ်ႉၾရိၵၸၢၼ်း သၢၼ်ၶတ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမီးတၢင်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း