လွင်ႈပွႆႇလၢဝ်ပွမ်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇပဵၼ်ၽေးႁၢႆႉႁႅင်းလႆႈ

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ထတ်းသၢင်တူၺ်းဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၶတ်းၸႂ်ပွႆႇလၢဝ်ပွမ်ၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၽေးဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 June 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းၵူႈလၢႆးတၢင်း တႃႇၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ မိူင်းဢူၺ်းလီ၊ ဝၢႆးသေ မီးၵၢၼ်ထတ်းသၢင်တူၺ်း လွင်ႈဢၼ်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၶတ်းၸႂ်ပွႆႇလၢဝ်ပွမ်ၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်မီးၽေးလႄႈ ဢမ်ႇတမ်းၸႂ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တေယူႇႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်း ၵျႃႇပၢၼ်ႇလႄႈၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ်ၼၼ်ႉသေ တေႁူပ်ႉတေႃႇၼႃႈ ၽေးဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးပူၼ်ႉပဵၼ်ၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 May 2023 ၼၼ်ႉ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇလႆႈပွႆႇလၢဝ်ပွမ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢွင်ႇမၢၼ်ၼႆယူႇ၊ ၶိမ်း ယူဝ်းၵျွင်း ၼွင်ႉယိင်း ၽူႈၼမ်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၼၼ်ႉ တေၽိူမ်ႉၵၢၼ်ဢဝ်ၶၢဝ်ႇၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်းထႅင်ႈ လႄႈ တေသိုပ်ႇပွႆႇလၢဝ်ပွမ်ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

လၢဝ်ပွမ်ဢၼ်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇပွႆႇၼႆႉ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Malligyong-1 လႆႈတူၵ်းလူင်းၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇလႄႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်တူၵ်းသုမ်း ဢၼ်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးယွမ်းႁပ်ႉ ၼင်ႇဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈမီးမႃးသေပွၵ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း