လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဢႃႇယုသၽႃးယၢမ်းလဵဝ် ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 3 December 2019 ဢူးတီႇၶုၼ်ႇမျႅတ်ႈ ၼႃႇယၵသၽႃးၸိုင်ႈမိူင်း လၢတ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ် သၽႃးၸိုင်ႈမိူင်းဝႃႈ လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဢႃႇယုသၽႃးယၢမ်းလဵဝ် ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈမူၼ်ႉမႄး မၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းသေ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃး ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ဢိၵ်ႇတင်း တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးတပ်ႉသိုၵ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵမ်းၵမ်းမီးၶေႃႈထၢမ်ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸိုင်ႈမိူင်းဝႃႈ လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼႆႉ ၸွင်ႇတေယဝ်ႉတူဝ်ႈလႆႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဢႃႇယုသၽႃးယၢမ်းလဵဝ်ႁိုဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉမီးၶေႃႈထၢမ်ၼင်ႇၼႆလႄႈ ဢူးတီႇၶုၼ်ႇမျႅတ်ႈ ၼႃႇယၵသၽႃးၸိုင်ႈမိူင်း ၸင်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝႃး တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇဝႃႈ လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼႆႉ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဢႃႇယု သၽႃးယၢမ်းလဵဝ် ႁႂ်ႈပေႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးဢွင်ႇၵျီႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵေႃႇမတီႇ 45 ၵေႃႉ တႃႇမူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼၼ်ႉ  လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 28 November 2019 ၼၼ်ႉဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းၵေႃႇမတီႇ 45 ၵေႃႉ တႃႇတေမူၼ်ႉမႄး မၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း တိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈလႆႈ မၢႆမီႈပိူင်ယုၵ်ႈယၢင်ႇ တႃႇတၢင်ႇထိုင်လႆႈသၽႃးၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းလိူၼ် December 2019 ဢမ်ႇၼၼ် ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ် January 2020 ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းလၢတ်ႈ Interview ၼႂ်းၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇဝႃႈ လွင်ႈတေမူၼ်ႉမႄး မၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဢႃႇယုသၽႃးၸိုင်ႈမိူင်းယၢမ်းလဵဝ် တေဢမ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ ႁႂ်ႈပေႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးၸိင်ႇဝိၼ်း တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်း ၸုမ်းၵေႃႇမတီႇ 45 ၵေႃႉ တႃႇမူၼ်ႉမႄး မၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼၼ်ႉတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈ ပိုင်းမိူင်းၼႆႉ မူၼ်ႉမႄးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသၽႃးၸိုင်ႈမိူင်း ယၢမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလႆႈသေတႃႉ တေပဵၼ်မႃးမၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း ပႃႇတီႇဢၼ်လဵဝ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၵူၺ်း တေဢမ်ႇပဵၼ်မႃးမၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၵေႃႇမတီႇ 45 ၵေႃႉ တႃႇတေမူၼ်ႉမႄး မၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း ဢၼ်တူဝ်တႅၼ်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼမ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈမူၼ်ႉမႄးမၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 မီး 3765 ၶေႃႈလႄႈ ၸင်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်သေ ၶတ်းၸႂ်ၼင်ႇႁိုဝ်တေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈလႆႈ မၢႆမီႈပိူင်ယုၵ်ႈယၢင်ႇ တႃႇတၢင်ႇထိုင်လႆႈသၽႃးၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းပီ 2019 သဵင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၼႂ်းလိူၼ် January 2020 ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉ ၼႆႉယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – RFA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း  

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း