Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း လွင်ႈလုင်းတၢၼ်းၽေႇ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉ SNA ၊ S.S.P လႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ သၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း

လွင်ႈလုင်းတၢၼ်းၽေႇ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉ SNA ၊ S.S.P လႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ သၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း

0
လွင်ႈလုင်းတၢၼ်းၽေႇ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉ SNA ၊ S.S.P လႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ သၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း

လွင်ႈဢၼ်လုင်းတၢၼ်းၽေႇ ၽူႈပဵၼ်ၼႃႇယၵ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈ တႆးလႅင် ဝၢၼ်ႈႁွင်ပႃး ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢဝ်ၵွင်ႈၵႂႃႇယိုဝ်း ထိုင်တီႈႁိူၼ်းလႄႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင် (SNA)၊ ပႃႇတီႇတႆးလႅင် Shan-ni Solidarity Party (S.S.P) လႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ သၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင် (SNA) ၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းၼမ် ယူႇႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ်ဝႆႉ၊ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ဢၼ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇလႄႈ ၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၾႅတ်ႇတရႄႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽွင်းယၢမ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇၼႆႉ ၼႂ်းၵႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈလႄႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ပေႉၵိၼ်လူလၢႆၵၼ် တွပ်ႇတႅၼ်းၵၼ် ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆးလႆႈသေပွၵ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃ ၽေႃးၵႂၢမ်းၽွမ်ႉၽဵင်ႇၵၼ်၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင် (SNA) သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈ ဢၼ်လုင်းတၢၼ်းၽေႇ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉသေ လၢႆးႁဵတ်းႁုၵ်းႁၢႆႉ ပေႉၵိၼ် ဢမ်ႇတြႃးၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႆးလႅင်ၵူၺ်း ၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ႉတီႈလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇမီးသေတီႈ၊ ယွၼ်ႉၼႆ ယူႇတီႈ SNA တေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ တိုၵ်းတေႃးၵႂႃႇ၊ လွင်ႈၵၢၼ်တၢႆ လုင်းတၢၼ်းၽေႇ ၼႆႉ သင်ဝႃႈသိုပ်ႇပဵၼ်မႃးပၼ်ႁႃၶိူဝ်းၵူၼ်း ပေႃးၼႆၸိုင် ပုၼ်ႈၽွၼ်းမီးတီႈ ၵူၼ်းဢၼ် တႄႇပူၼ်ႉပႅၼ်ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပႃႇတီႇတႆးလႅင်  Shan-ni Solidarity Party ၵေႃႈဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းတႆးလႅင်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵမ်းၵမ်းၺႃး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၸမ် တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင် ႁႂ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇထုတ်ႇလႂ်၊ တဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ် ဢဝ်တၢႆလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၵွပ်ႈၼႆ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈတႆးလႅင်ႁဝ်း ဢွၼ်ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်သေ ၵႅတ်ႇၶႄ ႁေႉၵင်ႈ ၽေးၶဵၼ်ဢၼ်တူၵ်းယူႇၼိူဝ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်ၶိူဝ်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 June 2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 07:30 မူင်း လုင်းတၢၼ်းၽေႇ ၽူႈပဵၼ်ၼႃႇယၵ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆးလႅင် ဝၢၼ်ႈႁွင်ပႃး ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်း KIO/KIA ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၼႆလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်တူၵ်းၸႂ် မွင်ၸႂ်ၸွမ်းတေႉတေႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းတၢၼ်းၽေႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တႃႇတေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈႁွင်ပႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ လႆႈထုၵ်ႇတင်းၸုမ်း KPDF ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် KIO/KIA ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈႁွင်ပႃးၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မီးမေႃႇသႅင်လႄႈ KIO/KIA တပ်ႉၵွင် (26)  ၵႆႉမႃးတဵၵ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈတေၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ လုင်းတၢၼ်းၽေႇ လႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ ပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ၽၢႆႇၶွၼ်ႇ တပ်ႉၵွင် (26) KIA ႁွင်ႉဢုပ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈမေႃႇလူင်၊ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၼၼ်ႉ လုင်းတၢၼ်းၽေႇ လႆႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈ KIA တေၵဵပ်းၶွၼ်ႇႁူမ်ႈပႃးတင်း လွင်ႈတေပၵ်းလၵ်းသဝ်မၼေႃး မိၵ်ႈမၢႆၶိူဝ်းၶၢင် လႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈမီးလွင်ႈ ထဵင်ၵၼ်သေ ဝၢႆးလုင်းတၢင်းၽေႇ ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်း KIA မႃးယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ လွင်ႈဢၼ်ၸုမ်း KIA ၶႃႈႁႅမ်တၢႆလုင်းတၢၼ်းၽေႇၼႆႉ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပွတ်းႁွင်ႇ သၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းသေ လွင်ႈၼႆႉ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈ KIO/KIA ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ဝႆးဝႆး၊ သင်ဝႃႈဢမ်ႇၵေႈလိတ်ႈပၼ်သေ ပဵၼ်မႃးပၼ်ႁႃၶိူဝ်းၵူၼ်း ပေႃးၼႆၸိုင် ပုၼ်ႈၽွၼ်းမီးတီႈ တပ်ႉၵွင် (26) KIO/KIA ၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈလုင်းတၢၼ်းၽေႇ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉ SNA ၊ S.S.P လႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ သၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း