လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇပၢႆးယူႇလီၸိူင်ႉႁိုဝ်

လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်ၼႆႉ ပဵၼ်မႃးလႆႈတီႈၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ မိူဝ်ႈမီးပၼ်ႁႃသေလွင်ႈလွင်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်၊ လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း၊ လွင်ႈၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း၊ လွင်ႈဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသႄႈ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႇၵႂႃႇ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်ၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉယုင်ႈယၢင်ႈ လႄႈ တေမီးၽၢင်ႁၢင်ႈဢၼ် ထိင်းၸႂ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇလႆႈ ၸႂ်လမ်ငၢႆႈလိူဝ်သေမိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ၊ ဢမ်ႇတၢၼ်ႇၸႂ်လမ်ၵေႃႈၸႂ်လမ် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်ယူႇၼၼ်ႉ တေၵႂႃႇတုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်တီႈ ႁေႃႇမူၼ်း(Hormone) ႁဝ်းသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇထိုင်တီႈၼႂ်းသဵၼ်ႈလိူတ်ႈ ဢၼ်လႅၼ်ႈလတ်းၽၢၼ်ႇၸူး ဢင်ႇၵႃႇတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးယဝ်ႉ။

ၽွၼ်းယွၼ်ႈလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်

မိူဝ်ႈမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်မႃးၼႆ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းဢင်ႇၵႃႇတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးယဝ်ႉ။

 1. ႁူဝ်ၸႂ်။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်မႃး ႁူဝ်ၸႂ်တေတွတ်ႇႁႅင်းမႃးလိူဝ်သေၵဝ်ႇလႄႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၸႂ်သၼ်ႇမႃး၊ တီႈၼႃႈဢူၵ်းၼၼ်ႉၸဵပ်းၵႅၼ်းမႃးသေ မိူဝ်ႈႁူဝ်ၸႂ်တွတ်ႇႁႅင်းမႃးၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ။

 1. သဵၼ်ႈလိူတ်ႈ။

လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵၼ်ႈလိူတ်ႈဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်း တိပ်ႇတၼ်မႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႂ်းဢင်ႇၵႃႇတူဝ်ၶိင်း လႆႈႁပ်ႉလိူတ်ႈဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ သင်ပဵၼ်မႃးတီႈဢွၵ်းဢေႃၼႆ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူဝ်ၶႆႈႁူဝ်မဝ်းမႃး၊ သင်ဝႃႈပဵၼ်တီႈႁူဝ်ၸႂ် ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉႁူဝ်ၸႂ်တၢႆ လႄႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈသဵၼ်ႈလိူတ်ႈ တၼ်မႃးတိၵ်းတိၵ်း တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး လိူတ်ႈသုင်လႄႈ ႁေႃႇမူၼ်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၶႆမၼ်းၼမ်မႃးထႅင်ႈသေ မိူဝ်ႈၶႆမၼ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းသဵၼ်ႈလိူတ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႆမၼ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈၼႂ်းသဵၼ်ႈလိူတ်ႈမႃးယူႇယဝ်ႉ။

 1. တပ်း။

မိူဝ်ႈၶႆမၼ်းၼမ်မႃးၼၼ်ႉ တပ်းတေဢဝ်ၶႆမၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်ၵိူဝ်ဝၢၼ်လႄႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵိူဝ်ဝၢၼ်ၼႂ်းလိူတ်ႈၼမ်မႃး ယွၼ်ႉၵူၼ်းဢၼ်ၵႆႉမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်တိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးတၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

 1. ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈမီးလွင်ႈၶမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉၵူႈတီႈႁူတ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး ႁူဝ်ၶႆႈ၊ ၶေႃးၵူၼ်ႉ၊ လင်ၵူၼ်ႉ၊ ဢႅဝ်ၸဵပ်း၊ ႁူဝ်မႃႇၶိုၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

 1. လွတ်ႇလူမ်း။

လွတ်ႇလူမ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေယႂ်ႇဝႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်မႃးၼႆ လွတ်ႇလူမ်းတေႁူတ်းလူင်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်တေၵႅပ်ႈမႃး ယွၼ်ႉၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈထူၺ်ႈၸႂ်ႁႅင်းႁႅင်း လႄႈတေႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၽၢင်ႁၢင်ႈထူၺ်ႈၸႂ်လူင်မႃးယဝ်ႉ။

 1. ၶူင်ႉၶိုတ်ႈယိူဝ်ႇ။

မိူဝ်ႈၵူၼ်းမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ တႄႇၸဵမ် လွတ်ႇၶေႃး၊ ႁူင်းၶဝ်ႈ၊ သႆႈဢွၼ်ႇ၊ သႆႈလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉတေႁူတ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်မႃးလႄႈ ၶူင်ႉၶိုတ်ႈယိူဝ်ႇဢမ်ႇၶိုတ်ႈလႆႈလီ ပဵၼ်မႃး တွင်ႉပိၵ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ၼမ်ႉၽၼ်ႉယိူဝ်ႇၼႂ်းႁူင်းၶဝ်ႈၼၼ်ႉ တေဢွၵ်ႇၼမ်မႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် ၸဵပ်းယဵၼ်း တီႈၼႂ်းသႆႈလႄႈႁူင်းၶဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

 1. ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း။

လွင်ႈသုၵ်ႉသၵ်ႉၶမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉ ႁူတ်းဝႆႉတၢင်းတူဝ် ႁူဝ်ၸႂ်တွတ်ႇႁႅင်းမႃး လိူတ်ႈၵေႃႈသုင်ၶိုၼ်ႈ ၸႂ်ၶေႃးဢမ်ႇလီ ထိုင်တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်းမႃးယဝ်ႉ။

 1. တၢင်းပဵၼ်ၵႅၼ်သႃႇ။

မိူဝ်ႈလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်ၼမ်မႃး တေဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၸႂ်သိူဝ်းသႃႇလႆႈ တေၵႆႉလႆႈႁၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ပဵၼ်ဝတ်း၊ ၶေႃးၸဵပ်း၊ ပဵၼ်လူမ်းမႆႈၼႂ်းသူပ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ထၢတ်ႈႁေႃႇမူၼ်းလႆႈႁပ်ႉသၢၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇလီၼၼ်ႉ ၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈသႄးလ် (Cell) ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵဝ်ႇမႃးလႄႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇၼိူဝ်ႉလိူဝ်ဢွၵ်ႇမႃးယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်လုၵ်ႉမႃးၸွမ်း လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယူတ်းယႃ လူတ်းယွမ်းလွင်ႈၶမ်ၸႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းၼမ်မႃးၸိုင် ၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ပၢႆးၸႂ်၊ တၢင်းပဵၼ်သဵၼ်ႈဢႃႇယုင်ႇဢွၵ်းဢေႃလူႉမႃးလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈဢၼ်ဢေႇသုတ်းၵေႃႈ တေၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွၵ်းလၢႆးၵႄႈၶႆလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်

ဢမ်ႇမီးၽႂ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈၶမ်ၸႂ်လႄႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈဝူၼ်ႉၼမ် တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးႁၢႆဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းတၢင်းဝူၼ်ႉႁဝ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ တေၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးလၢႆလၢႆမဵဝ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လိူဝ်သေဢမ်ႇၶတ်းၸႂ်ၵႄႈၶႆယဝ်ႉ သမ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈတိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ ၵုမ်ႇဝူၼ်ႉၸွမ်းလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈဢၼ်ပဵၼ်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈၶမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉတိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်မႃးၼၼ်ႉ တူဝ်ႁဝ်းၸႂ်ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇသိူဝ်းလႆႈ ႁဝ်းႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇပဵၼ်မိူၼ်ၼင်ႇၸႂ်လႆႈ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ႁဝ်းၸႂ်ႁဝ်းၸိုၼ်ႈသႂ်မႃးၼႆ လွင်ႈၶမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢွၵ်ႇၵႂႃႇလွႆးလွႆး။ မိူဝ်ႈႁဝ်းဢဝ်လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ် ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်းယဝ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈႁၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ ဢၼ်ႁဝ်းထူပ်းယူႇၼၼ်ႉလႆႈမႃးယဝ်ႉ။ လွၵ်းလၢႆးၵႄႈၶႆလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်မၢင်မဵဝ်း တေဢမ်ႇၸွႆႈၵႄႈပၼ်ႁႃလႆႈ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၸႂ်ယဵၼ်မႃးလႄႈ ဝူၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃးလႆႈ လၢႆးၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

 1. ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်။

ၵိၼ်ၼမ်ႉၼဵင်ႈ၊ ၵိၼ်သျွၵ်ႉၵလႅတ်ႉ၊ ၼမ်ႉၽိုင်ႈႁွမ်၊ မၢၵ်ႇမူင်ႈသုၵ်း၊ မၢၵ်ႇပီႇၵႄႇ

မိူဝ်ႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလူတ်းယွမ်းပၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸႂ်သိူဝ်း ၸႂ်ၼိမ်မႃးယဝ်ႉ။

 1. ၼင်ႈသမႃႇထိ။

မိူဝ်ႈႁူႉဝႃႈ ၸႂ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇၼိမ်လႆႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇႁႃတီႈၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်သေ ၼင်ႈလီလီယဝ်ႉ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၸႂ်ႁႂ်ႈၼိမ်မႃးၸွမ်းလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်တူဝ်ၵဝ်ႇ တီႈဢေႇသုတ်း 5 မိၼိတ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ၵႆႉၵႆႉၽိုၵ်းပၼ်ၼႆ တေၸွႆႈလူတ်းယွမ်းလွင်ႈၶမ်ၸႂ်လႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၶီငဝ် ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးသမႃႇထိၼိမ်မႃးထႅင်ႈ။

 1. ၼွၼ်းလပ်း။

လွင်ႈဢၼ်လပ်းႁိုင်ႁိုင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉဢၼ်လီလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼၼ်ႉတႄႉ ႁႂ်ႈၼွၼ်းလိုဝ်ႈပၼ် မွၵ်ႈ 5 မိၼိတ်ႉယဝ်ႉ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။

 1. ထူၺ်ႈၸႂ်ၶဝ်ႈလိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ။

ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉၵမ်းသေ သႂ်ႇၸႂ်ၸွမ်း လူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်တူဝ်ၵဝ်ႇ သုတ်ႇလူမ်းၶဝ်ႈလိုၵ်ႉလိုၵ်ႉယဝ်ႉ ထူၺ်ႈၸႂ်ဢွၵ်ႇလွႆးလွႆး တေၸွႆႈလူတ်းယွမ်းလိူတ်ႈသုင်လႄႈ လူတ်းယွမ်းႁႅင်းတွတ်ႇႁူဝ်ၸႂ်မႃး ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးဢၼ်လီတေႉတေႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 1. မိပ်ႇၼူတ်ႈပၼ်မိုဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၼင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၶွမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီၵႆႉမိပ်ႇၼူတ်ႈပၼ်မိုဝ်းယူႇတႃႇသေႇ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိုၼ်ႈပၢင်ႇလႄႈ လူတ်းယွမ်းလွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်ႉၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈလႆႈထႅင်ႈ။

 1. ယွတ်ႇၼမ်ႉၵတ်းသႂ်ႇတီႈၶေႃႈမိုဝ်း။

ၸွမ်းၶေႃႈမိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီးသဵၼ်ႈလိူတ်ႈလႅင်ဝႆႉယူႇ သင်ၸိူဝ်ႉယွတ်ႇၼမ်ႉၵတ်းသႂ်ႇၼႆ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ တူဝ်ႁဝ်းၵတ်းယဵၼ်မႃးလႄႈ ၸႂ်ၵေႃႈတေယဵၼ်မႃးလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 1. ယူႇၵေႃႉလဵဝ်။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ယူႇၸွမ်းၵူၼ်းၼမ် မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈယူႇယၢပ်ႇ ယူႇဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉၼႆ ႁႂ်ႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇႁင်းၵူၺ်းၵေႃႉလဵဝ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉၸူဝ်ႈၵမ်း တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၸႂ်လီလႄႈၵတ်းယဵၼ်ၸႂ်မႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 1. ႁဵတ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်။

ႁဵတ်းပၼ်လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်တူဝ်ၶိင်း ဢမ်ႇဝႃႈယိုတ်ႈသဵၼ်ႈယိုတ်ႈသၢႆ ပႆတၢင်းလဵၼ်ႈ၊ ၵႃႈလဵၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ လူတ်းယွမ်းလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈမႃးယဝ်ႉ။

 1. ဢွၵ်ႇပၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း။

ဝၢႆးသေႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇပၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် မွၵ်ႈ 30 မိၼိတ်ႉ၊ ၼိုင်ႈဝူင်ႈ 3 – 5 ဝၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၸႂ်ႁဝ်းမီးလွင်ႈသိူဝ်းမႃးလႄႈ ပၢႆးယူႇလီႁဝ်းၵေႃႈၶႅမ်ႉမႃးယဝ်ႉ။

 1. ၼူမ်ဢၢႆဢၼ်ႁွမ်ႁွမ်။

ဢမ်ႇဝႃႈဢၢႆဢၼ်ႁွမ်ႁွမ် ဢၢႆမွၵ်ႇ၊ ဢၢႆၵေႃႇၾီႇ ဢၢႆဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈၸႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸႂ်ယဵၼ်မႃးယူႇယဝ်ႉ။

 1. ႁုၼ်ႉၶူဝ်။

လွင်ႈႁုၼ်ႉၶူဝ်ၼႆႉ တေၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလိူတ်ႈလႆ လႆႈလီမႃး ဢမ်ႇဝႃႈတေတူၺ်းၸိူင်းႁုၼ်ႉၼူဝ်၊ ပပ်ႉႁုၼ်ႉၼူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၸွႆႈလႆႈယဝ်ႉ။

 1. ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတေႃႇဢူၺ်းၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈယူႇၵေႃႉလဵဝ်ယဝ်ႉ မီးလွင်ႈၶမ်ၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉမႃးၼႆ ႁႂ်ႈႁႃဢုပ်ႇဢူၺ်းၵေႃႉယဝ်ႉသေ ဢုပ်ႇၶႆႈလၢတ်ႈလွင်ႈဢၼ်ၶႂ်ႈလၢတ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇၵႂႃႇဢုပ်ႇမႃးၵေႃႈ လွင်ႈၶမ်ၸႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁၢႆမႃးလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

 1. ႁဵတ်းၵၢၼ်သေလွင်ႈလွင်ႈ။

ႁဵတ်းၵၢၼ်သေလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်း ဢမ်ႇဝူၼ်ႉထိုင် လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈႁဵတ်းသူၼ်၊ တူၺ်းၸိူင်း၊ ထွမ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်း၊ ဢႅဝ်ႇလႄႇ၊ ႁဵတ်းၶဝ်ႈမုၼ်း၊ လဵၼ်ႈၵဵမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸွႆႈႁႂ်ႈႁဝ်းလိုမ်းလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်မႃးယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်ဢၼ်ပဵၼ်မႃးၵမ်ႈၼမ် လုၵ်ႉမႃးတီႈပၢႆးဝူၼ်ႉသေ ပဵၼ်မႃးယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼႂ်းပၢႆးဝူၼ်ႉႁဝ်းၼၼ်ႉ ၵုမ်ႇဝူၼ်ႉၸွမ်းဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇတိၵ်းတိၵ်း တေႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်လူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉတူဝ် သင်ဝႃႈႁဝ်းယူႇၸွမ်းလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၼႆႉမႃးၶၢဝ်းႁိုင်ၼႆ တေၸၢင်ႈပဵၼ်လွင်ႈတုၵ်ႉၸႂ်ယူႇယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉႁဝ်းလႄႈဢွၵ်းဢေႃႁဝ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ်ဝႆႉယူႇတႃႇသေႇ ႁဝ်းဝူၼ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢွၵ်းဢေႃႁဝ်းတေႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ၵႂႃႇ။ သင်ႁဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈပၢႆးဝူၼ်ႉႁဝ်းလႄႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈဝူၼ်ႉၸွမ်းမၼ်းၼႆ တေလူတ်းယွမ်းလႆႈမႃးတၢင်းၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွၵ်းလၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈတေၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃးယူႇတႃႇသေႇ လႄႈ ၸႂ်ႉမၼ်းပဵၼ်တၢင်းယၢမ်ႈၵႂႃႇၵေႃႈမီး။ ဢမ်ႇဝႃႈႁဝ်းတေထူပ်းလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်မႃး ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵဵပ်းသိမ်းဝႆႉယူႇၼႂ်းၸႂ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းၶမ်ၸႂ်ဝႆႉယူႇတိၵ်းတိၵ်း ထုၵ်ႇလီၵႄႈၶႆမၼ်းၵႂႃႇ တွၼ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီတူဝ်ႁဝ်းလႄႈၸႂ်ႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ – ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ

https://www.hotcourses.in.th/study-abroad-info/before-you-leave/20-ways-to-relax-in-5-minutes/

https://www.paolohospital.com/th-TH/phahol/Article/Details/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95/stress

https://www.thaihealth.or.th/Content/44137-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.html

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း