လွင်ႈဢမ်ႇၸႅင်ႈလႅင်း ၶိမ်းၵျွင်းဢိုၼ်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ၶၢဝ်ႇလိုဝ်း လုမ်ႈၾႃႉပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း

တႄႇၸဵမ်ႈမိူဝ်ႈ ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ထူၼ်ႈ (4) ၼႆႉ ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၶိမ်းၵျွင်းဢိုၼ်း လႆႈပဵၼ်ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းလင် ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မၢင်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၶိမ်းၵျွင်းဢိုၼ်း လႆႈလူႉတၢႆၵေႃႈဝႃႈ ပဵၼ်ႁႅင်းထိုင်တီႈ ဢမ်ႇတူင်ႉၼိုင်တူဝ်လႆႈ ၼႆၵေႃႈမီးယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 27 April 2020 (လိူၼ်ႈႁူၵ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Daily Mail ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ သပ်းၸႅင်ႈ တီႈႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ် ၼႂ်းဝဵင်းလူင် ဝေႃႇသျိင်ႇတၼ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈ ၵဝ်ၶႃႈတိူဝ်းႁူႉလီ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၢႆးယူႇလီ ၶိမ်းၵျွင်းဢိုၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈၼႄ ၶေႃႈမုၼ်းလပ်ႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းလႆႈ၊ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ယွၼ်းႁႂ်ႈ ၶိမ်းၵျွင်းဢိုၼ်း ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်ၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ် မႃးၶၢဝ်းႁိုင်ထႅင်ႈဝႃႈ ပေႃးၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေၸၢင်ႈမီး ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်း ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇဢမ်ႇႁၢင်ႉ လႄႈ ထႅင်ႈဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉၵူၺ်း ၵူႈၵေႃႉတေလႆႈႁၼ် ၽူႈၼမ်း သုင်သုတ်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ယွၼ်ႉႁဝ်းသွင်ၵေႃႉ ႁူႉၸၵ်းၵၼ်လီ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27 April 2020 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Korean Central News Agency (KCNA) မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၶိမ်းၵျွင်းဢိုၼ်း လႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈထိုင် ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢႅပ်ႉၾရိၵၸၢၼ်း (Cyril Ramaphoza) မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းၸၼ် ၼႂ်းဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ မီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်မၼ်ႈၸႂ် ၼိူဝ်မိူင်း ဢႅပ်ႉၾရိၵၸၢၼ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ်မိူင်းဢူၺ်းလီၵၼ်မႃး ၶၢဝ်းယၢဝ်းႁိုင် လႄႈ လႆႈပူၵ်းပွင် လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မုၼ်းလႅင်း ႁူမ်ႈၵၼ်မႃး ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ  (KCNA) ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉသေ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၸွမ်းၼႃႈၵၢၼ်ၽူႈၼမ်းဝႆႉယူႇ ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလိုဝ်းလင်ၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ ၶိမ်းၵျွင်းဢိုၼ်း ၶဝ်ႈၽႃႇတတ်းလွတ်ႈလိူတ်ႈႁူဝ်ၸႂ်သေ လႆႈပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈဢမ်ႇတူင်ႉၼိုင်လႆႈလႄႈ မၢင်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵေႃႈဝႃႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ ဢိၵ်ႇတင်း မၢင်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇထတ်းသၢင်ၵၼ်ဝႃႈ ပေႃးၶိမ်းၵျွင်းဢိုၼ်း လူႉတၢႆၵႂႃႇ  ၼွင်ႉယိင်း ဢႃႇယု (32) ပီႊ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၶိမ်းယူဝ်းၵျွင်း တေၶိုၼ်ႈသိုပ်ႇပဵၼ်ၽူႈၼမ်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၵႂႃႇ ၼႆၵေႃႈမီးမႃး ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း