လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ထုၵ်ႇၸီႉၸမ်ႈ

ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ လွင်ႈတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈသူၼ်းတုမ် တႃႇတေလႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢူးငၢႆႇသႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ် February 2020 ၼႆႉ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် မိူင်းတႆး၊ ဝဵင်းထၼ်ႇတလၼ်ႇ ၊ ဝဵင်းသၼ်ႇတုၼ်း မိူင်းၶျၢင်း ဢိၵ်ႇတင်း ပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယၢင်း သေ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈသူၼ်းတုမ် တႃႇတေလႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈ ၼႂ်းပီႊ 2020 ၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ထုၵ်ႇၸီႉၸမ်ႈ ယွၼ်ႉဢဝ်ငိုၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းသေ ၸႂ်ႉၸၢႆႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းပီႊ 2020 ဢၼ်တေမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႂ်ႇ လႄႈ ၸင်ႇလႆႈထုၵ်ႇၸီႉၸမ်ႈ ဝႃႈၼႆ၊ ၼႂ်းဢၼ်မၼ်းၼၢင်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇသူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးဢၼ်ႇၵေႃး ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇၶွၼ်ႇၵရႅတ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶၢင်ၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ မိူၼ်ပၢၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ပေႃးၸမ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃးၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းသူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်း တႃႇတေလႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 February 2020 ၼၼ်ႉ ဢူးၸေႃႇထေး ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ လၢတ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း ပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇၼႆႉ လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႇမတီႇ လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႅၼ်လိၼ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ထတ်းသၢင်ဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၸမ်တေထိုင်ယဝ်ႉၼႆႉသေ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢဝ်ငိုၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းၸႂ်ႉၸၢႆႇသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃး သူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်း တႃႇတေလႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ ၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းသင်သေလွင်ႈ လႄႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉ ၸွင်ႇတေမီး လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းႁိုဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 တေၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းလႂ် လိူၼ်လႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020  ၸွင်ႇတေၵုမ်ႇထူၼ်ႈႁိုဝ်ၼႆသေ ၽွင်းပႃႇတီႇ ၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် မႆႈၸႂ်ယူႇၼႆႉ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇသမ်ႉ ၵမ်းၵမ်း မီးလွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – RFA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း