လွင်ႈၸမ်ၸႂ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇ တေၸၢင်ႈယွမ်းလူင်းထႅင်ႈ

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလူမ်း ၶႂ်ႈလၢတ်ႈတေႃႇ သျီႇၵျိၼ်းၽိင်ႇ လႄႈ လွင်ႈဢၼ်ယၢမ်ႈယုမ်ႇယမ် ၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈ လူတ်းယွမ်းလူင်းပႃးၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Fox Business ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ်သေဢိတ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်လႆႈပွႆႇႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 လႆႈၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇၵူႈမိူင်းမိူင်း ၸိူင်ႉၼႆ။

တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ၵဝ်ၶႃႈတိုၵ်ႉႁႃလူင်းလၢႆးမိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်း ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၶိုၵ်ႉတွၼ်း တေႃႇၵၼ် ၵူၺ်းၵႃႈ ၼမ်ႉမိုၵ်ႉပႆႇတၼ်းႁႅင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သမ်ႉၽႄႈလၢမ်းၸိူင်ႉၼႆ လွင်ႈဢၼ်ယၢမ်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်မၼ်းမူတ်းသဵင်ႈယဝ်ႉ သေဢမ်ႇၵႃး ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေၸၢင်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပႃး လွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးတတ်းလႆႈ လွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸမ်ၸႂ်ၵၼ် တင်းမိူင်းၶႄႇၸိုင် မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လူတ်းယွမ်းငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇလႆႈ 500,000 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ တေႃႇၼိုင်ႈပီႊ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈၵၢဝ်ႇၼႄးၶႄႇမႃးယူႇတႃႇသေႇဝႃႈ ၶႄႇမီးလွင်ႈဢမ်လပ်ႉၶေႃႈမုၼ်းဝႆႉ ဢမ်ႇယွမ်းဢဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း Coronavirus 2019 ႁႂ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်းမီးသုၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းႁႃတူၼ်ႈတေႃ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇၵိူတ်ႇပဵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇၼၼ်ႉ လႄႈ ၶႄႇထုၵ်ႇလီၵုမ်းၵမ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႆႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ပွႆႇၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo – Post today

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 15 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် တီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းပဵၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (27,246) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်းမီး (1,457,593) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (1,715) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်းမီး (86,912) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး (318,027) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 15 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း၊ (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းမူတ်းမီး (4,539,401) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းလုမ်ႈၾႃႉမီး (303,555) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး (1,711,250) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 15 May 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:50 မူင်း)။

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း