လွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 မိူင်းၶႄႇတေလႆႈၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တေလႆႈ ၵူဝ်မိူင်းၶႄႇ

ဝၢႆးသေ တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင်သင် ၶႅၼ်ႈၵၼ်လၢႆဝူင်ႈၵူၺ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းယုၼ်ႇၼၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းလၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ လႅၼ်လိၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်−မိူင်းၶႄႇ ၵူႈတီႈတီႈသေဢမ်ႇၵႃး ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈမိူဝ်းၼႂ်း မိူင်းၶႄႇလႃးလႃး၊ လွင်ႈၼႆႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူဝ်ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢဝ်ၵႂႃႇၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႈၼင်ႇ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ၊ ၵႃးတၢင်ႇမၢၵ်ႇမႆႉတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယင်းဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းၶႄႇ ၸတ်းႁဵတ်းဝႆႉ တီႈၵႃႉၶၢႆတီႈၼိုင်ႈသေ ႁႂ်ႈၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ် တီႈၼၼ်ႈယဝ်ႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ႁေႃႈၵႂႃႇသူင်ႇၵုၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ၊ ၶိုၼ်းႁေႃႈဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၶိုၼ်း လႆႈၸႂ်ႉလၢႆးၸိူင်ႉၼႆ ၵူႈဝၼ်းဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 April 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းယုၼ်ႇၼၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇမႃးၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸႄႈဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႄႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 24 April 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉၵႂႃႇ တေႃႇပေႃးထိုင် လိူၼ် June 2020 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် တေဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႃးလႃး၊ ပေႃးဝႃႈ လၵ်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၼႆၸိုင် တေပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 သေ မိူင်းၶႄႇ တေလႆႈၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေလႆႈၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်ဝႆႉယူႇ ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ယူႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း လႆႈဢၢင်ႈဢိင်ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇ VOA သေ ၸင်ႇလႆႈၵဵပ်းႁွမ် တႅမ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ ႁွင်ႉဢဝ်ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ၊ဝၢၼ်ႈ၊ ဢိူင်ႇသေ ႁႂ်ႈဢဝ်ၶေႃႈႁႄႉႁၢမ်ႈ သပ်းလႅင်းၼႄ ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇတေဢမ်ႇလႆႈ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်သေ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ လွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (2) လိူၼ်၊ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 သေ တေၸၢင်ႈတိူဝ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းလၢၼ်ႇၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈယူႇ၊ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၵေႃႉလႂ် လၵ်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၶႄႇ ပေႃးၼႆၸိုင် တေပၼ်တၢမ်ႇၼၵ်းၼႃ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢမ်ႇၶွၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉပႃး ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉ ႁဵတ်းၽိတ်းယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေပၼ်တၢမ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတင်းမူတ်းဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႄႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတင်းမိူင်းၶႄႇ မီးလွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ၽၵ်းတူလၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈသေ တိုၼ်းဢမ်ႇဢၢၼ်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈမိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းၶႄႇလႃးလႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇ ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆတႄႉ ယင်းတိုၵ်ႉတေသိုပ်ႇမီးၵႂႃႇယူႇ။

ၽွင်းၼႆႉတႄႉ မိူင်းၶႄႇ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇ၊ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸႂ်ႉၵဵပ်းတူဝ်ဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈ ၵဵပ်းတူဝ်ဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (21) ဝၼ်းယဝ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းပၢႆးယူႇလီသေ ပေႃးပၢႆးယူႇလီၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၵဵပ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉႁင်းၶေႃ တီႈႁိူၼ်းထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (7) ဝၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇတေလႆႈၵႂႃႇမႃးပႆ ၼင်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးမႃးတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလႄႈဝႃႈ ၶႄႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်−မိူင်းၶႄႇ မိူင်းလဵဝ်ၵူၺ်း၊ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႃး လႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇၵူႈတီႈတီႈ ဢၼ်ၸပ်းၵၼ်တင်းတၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ဢမ်ႇဝႃႈ တၢင်းလိၼ်၊ တၢင်းၼမ်ႉ၊ တၢင်းသၢႆၵၢၼ်မိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ၊ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၶႄႇၶဝ်ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆ ပေႃးၼႆၸိုင် လူဝ်ႇလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶိုၼ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း Coronavirus 2019 ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသေ တႄႇၽႄႈလၢမ်းမႃး ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) သေ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 January 2020 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း Coronavirus Disease 2019 ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ပဵၼ်ၽေးၶၵ်ႉထီႉ (1) ယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းႁူဝ်ပိူၺ်ႇ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဝႆႉ 258 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ၊ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းလႄႈ မိူင်းထႆး မႃးႁူမ်ႈၵၼ် တိုၵ်ႉႁႃမီး ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 24 ၵေႃႉ၊ ႁူမ်ႈၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် တင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ တိုၵ်ႉႁႃမီး 282 ၵေႃႉၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတိုၵ်ႉတႄႇၽႄႈလၢမ်းမႂ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် ၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းလႄႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇ ႁႂ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းၸႄႈမိူင်းဝႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းႁူင်းယႃ တႃႇယူတ်းယႃၵူၼ်းပဵၼ် ၼပ်ႉၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝၼ်း ၵေႃႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၼၼ်ႉသေ တိုၵ်းတေႃးပႅတ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယူႇ၊ ယူႇတီႈၸုမ်း ပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽႄႈၶေႃႈမုၼ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် လႄႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆၵူႈဝၼ်းဝၼ်းယူႇ၊ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းတႄႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တီႈမိူင်းၶႄႇ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသေတႃႉၵေႃႈ ဝၢႆးလိုၼ်းမႃး ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ယွမ်းလူင်းမႃးၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၼိုင်ႈဢိတ်းသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 March 2020 ၼၼ်ႉမႃး ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းမႂ်ႇတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ၊ မၢင်ဝၼ်းဝၼ်းၵေႃႈ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈယူႇ မွၵ်ႈ (2−3) ၵေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် March 2020 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် တီႈမိူင်းၶႄႇ မီး (80,000) ပၢႆ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉသေ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၵေႃႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉယွမ်းလူင်းၵိုတ်းၵႂႃႇသေ ဢမ်ႇသိုပ်ႇတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈယဝ်ႉ၊ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းပေႃးလႆႈ ၽႄႈလၢမ်းၵႂႃႇ 143 မိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ၊ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉမႃးသေ တီႈၸႄႈမိူင်း ယုၼ်ႇၼၢၼ်ႇ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ မိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ဝႆႉ (184) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ (2) ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃႁၢႆၶိုၼ်း (172) ၵေႃႉလႄႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ မီးဝႆႉ(10) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းယုၼ်ႇၼၢၼ်ႇၼႆႉ မီးႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 48 လၢၼ်ႉပၢႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 သမ်ႉမီးပၢၵ်ႇပၢႆၵူၺ်းလႄႈ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸႄႈမိူင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ လႆႈလီသေပိူၼ်ႈယူႇ၊ မႃးတူၺ်းၶိုၼ်းတီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သမ်ႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းဝႆႉ (150) ၵေႃႉယဝ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း မိူင်းၶႄႇ ၸႄႈမိူင်းယုၼ်ႇၼၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သမ်ႉ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇပေႃးတဵမ်ထူၼ်ႈၼႆလႄႈ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပိူင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ တႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်းယုၼ်ႇၼၢၼ်ႇ တေမႆႈၸႂ်လႆႈၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ တိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်တီႈၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်လီဝူၼ်ႉယူႇထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈတႄႉ မိူဝ်ႈၽွင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်း မိူင်းၶႄႇယူႇၼၼ်ႉသမ်ႉ မိူင်းၶႄႇယင်းဢမ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူလၢၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းၸိူင်ႉၼႆ၊ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်ယူႇ၊ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းပိူင်ၵုမ်းၵမ် လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ သင်ဝႃႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းယဝ်ႉပေႃးၼႆၸိုင် တေလႆႈၵဵပ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉႁင်းၵူၺ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (14) ဝၼ်း တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း၊ ဢမ်ႇၼၼ် တီႈႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်တႄႇထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 တီႈဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ တီႈႁူင်းယႃ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် သေၵေႃႉယဝ်ႉလႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (2) လိူၼ်ပၢႆ ဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း (Lockdown) ဝဵင်းဝႆႉၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ၊ ၶွမ်ႇပၼီႇႁူင်းၸၢၵ်ႈ၊ ၵၢၼ်ၵႃႉတၢင်းၶၢႆၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်းမိူင်းၶႄႇ မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁူဝ်ႁဵင်ယူႇၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၸပ်းၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းၶႄႇ၊ ၵူၺ်းၼႃႇ ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၵေႃႉဢွၼ်တင်းသုတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၵေႃႉ ဢၼ် လုၵ်ႉတင်းမိူင်းၶႄႇဢၼ်မီးလႅၼ်လိၼ်ၸပ်းၵၼ်တင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈမႃးၽႄႈလၢမ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ သမ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတင်း မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ မိူင်း UK လႄႈ မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၶဝ်ႈမႃးၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်း။

ပေႃးမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းၼႆၵေႃႈ တေလႆႈဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵၢမ်ႇလီၵႂႃႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင် လၢႆးၸတ်းၵၢၼ် ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ လွင်ႈၵုမ်းၵမ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸႄႈမိူင်းယုၼ်ႇၼၢၼ်ႇၵေႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ပေႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆၸိုင် မိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူင်းဢၼ် လီလႆႈမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 မႃးၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်းဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး မိူင်းၶႄႇ ယင်းသူင်ႇမေႃယႃ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇတီႈၸႄႈမိူင်းယုၼ်ႇၼၢၼ်ႇ လႄႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶိူင်ႈဢွၵ်ႇသီႇၵျဵၼ်ႇ၊ သိူဝ်ႈၶူဝ်းႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း (PPE) ၊ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵွၼ်ႇ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ပေႃးမႃးႁုပ်ႈတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵူဝ်မိူင်းၶႄႇ ၊ ယွၼ်ႉလွင်ႈၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈလႄႈ လွင်ႈႁပ်ႉမိုဝ်း၊ လွၵ်းလၢႆးယူတ်းယႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း ပဵၼ်လွင်ႈလီၵူဝ်ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းၶႄႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း