လွင်ႈၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ Greenland မႆႈၶိုၼ်ႈမႃး

ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ်လႅပ်ႈႁဵၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ပဵၼ်ၵႅၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉၶႅင် Greenland ၼၼ်ႉ မီးႁႅင်းမႆႈသုင်ၶိုၼ်ႈမႃး ၼႂ်းႁွပ်ႈ 1,000 ပီႊ ႁၼ်လႆႈထိုင် ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈတီႈ လွင်ႈၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈဢၼ်မႆႈၶိုၼ်ႈမႃး ယွၼ်ႉလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 January 2023 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၸွမ်းၼင်ႇၽၢႆႇပၢႆးသၢႆႈလွင်ႈသၽႃႇဝၶဝ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈ Greenland ဢၼ်ပဵၼ်ၵႅၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉၶႅင်ၼၼ်ႉ ႁႅင်းမႆႈသုင်ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် 1.5°C လႄႈ လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈႁႅင်းမႆႈၼၼ်ႉ ဢုၼ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးႁႅင်းတေႉတေႉၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပီႊ 1990-2011 ၼၼ်ႉ ႁႅင်းမႆႈသုင်ၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ လွင်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ ၼႄပၼ်ငဝ်းလၢႆး လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ လုမ်ႈၾႃႉလိူတ်ႇမႆႈၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၾိင်ႈၾႃႉၼႆႉ ပဵၼ်မႃးယွၼ်ႉႁွႆးမိုဝ်းၵူၼ်းႁဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈၽဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႅတ်ႉသ် Carbon ၼႂ်းလူမ်းၼမ်မႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုမ်ႈၾႃႉႁဝ်းလိူတ်ႇမႆႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၶႅင်ၸိူမ်ႈယဝ်ႉ ပၼ်ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉမႃးယူႇယဝ်ႉ။

Greenland လႄႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၼၼ်ႉ တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လုမ်ႈၾႃႉႁဝ်းယင်းတိုၵ်ႉပွႆႇၵႅတ်ႉသ် Carbon ႁဵတ်းၼႆၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၸိုင် ၼႂ်းပီႊ 2100 ၼႆႉ Greenland ၵုၼ်ၼမ်ႉၶႅင်ဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ၶိုၼ်ႈသုင်မႃးပဵၼ် 50 cm လႄႈ ၵူၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉ ဢၼ်ယူႇၸွမ်းၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ၼၼ်ႉ တေလႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈမႃးယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း