လွတ်ႇတေႃႈသူင်ႇၵႅတ်ႉသ်တႅၵ်ႇ ၵူၼ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 52 ၵေႃႉ တီႈမိူင်းထႆး

ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လွတ်ႇတေႃႈသူင်ႇၵႅတ်ႉသ်တႅၵ်ႇ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 52 ၵေႃႉ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆ 9 လင် လႄႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈလူတ်ႉၵႃး လူႉၵွႆ 20  လမ်းပၢႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တေသၢႆႈတႅၼ်း ၼင်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 22 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 12:50 မူင်း ၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လွတ်ႇတေႃႈသူင်ႇၵႅတ်ႉသ် ၶွမ်ႇပၼီႇ PTT လႆႈတႅၵ်ႇလုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး တီႈဝဵင်းပၢင်ပေႃႇ ၸႄႈတွၼ်ႈသမုတ်ႇပရႃၵၢၼ် ႁႅင်းၵႅတ်ႉသ်တႅၵ်ႇ ထိပ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်ဝူင်းၵႂၢင်ႈၵႆ 1 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ ပၼ်ႇမူၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁွမ်း ဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈတေႃႈၵႅတ်ႉသ်တႅၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ 52 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈလႅၼ်ႈပၢႆႈဢဝ်သၢႆၸႂ်ၽႂ်မၼ်း ႁႂ်ႈပူၼ်ႉလွတ်ႈတၢင်းတၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇ ဢမ်ႇပေႃးၵႆပေႃးၸမ် ဢွင်ႈတီႈၵႅတ်ႉသ်တႅၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇႁႅင်းၵႅတ်ႉသ်ထိပ်ႇသႂ်ႇ သမ်ႉပႃးတင်းၾႆးလုၵ်ႈမႆႈၸွမ်းသေ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ဢိၵ်ႇတင်း ႁိူၼ်းယေးတႃႇ 9 လင် လႆႈလူႉၵွႆ လႄႈ လူတ်ႉၵႃး၊ လူတ်ႉၶိူင်ႈလူႉၵွႆထႅင်ႈ 20 လမ်းပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် ၾႆးႁုပ်ႇလုၵ်ႉမႆႈ ပဵၼ်ဝူင်းၵႂၢင်ႈၵႆၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၶႄၾႆး လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆယဝ်ႉ ၾႆးၸင်ႇတေမွတ်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇ လႄႈ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈထူပ်းႁၼ်ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈထုၵ်ႇၾႆးမႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ လႄႈ တႃႇ 2 ၵေႃႉသမ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆ ၽွင်းတိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၶွမ်ႇပၼီႇ PTT လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ  ယူႇတီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇသေ တေသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ငိုၼ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ႁိူၼ်းယေးလူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းမူတ်း၊ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းလွင်ႈလူႉသုမ်းဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း