လွၵ်းလၢႆးဢဝ်ပေႉတၢင်းၶၢၼ်ႉ

လွင်ႈတၢင်းၶၢၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းႁဝ်းမဵဝ်းၼိုင်ႈၵေႃႈဝႃႈလႆႈ လႄႈ ဢမ်ႇၼမ်ၵေႃႈဢေႇ ၼႂ်းတူဝ်ၵူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေမီးလွင်ႈတၢင်းၶၢၼ်ႉဝႆႉယူႇ၊ လွင်ႈတၢင်းၶၢၼ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ၽွၼ်းလီသင်သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းမီး ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈၸွမ်းမႃးထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ−

 • ပၢႆးဝူၼ်ႉမႂ်ႇမႂ်ႇယွမ်းလူင်း မိူဝ်ႈၶၢၼ်ႉမႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေၶၢၼ်ႉတူင်ႉၶၢၼ်ႉၼိုင် ၶႂ်ႈၼင်ႈၼိမ်ၼိမ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်မႃးသေ ဢမ်ႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉမႂ်ႇမႂ်ႇၶဝ်ႈမႃး လႄႈ လွင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တေယူပ်ႈယွမ်းလူင်း ၸွမ်းလူၺ်ႈ ယူႇၸွမ်းလွင်ႈၵဝ်ႇၵဝ်ႇ ဢမ်ႇမီးၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵၼ်းႁူႉမႃးထႅင်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇပၢႆးယူႇလီ ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းၶၢၼ်ႉသေ ဢမ်ႇၶႂ်ႈတူင်ႉၶႂ်ႈၼိုင် သင်ၼၼ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ပၢႆးယူႇလီမႃးလႆႈယူႇယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉ၊ တီႈလုပ်ႇ ႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ဢမ်ႇပဵင်းပေႃး သေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇပၢႆးယူႇလီႁဝ်းမႃးလႆႈယူႇယဝ်ႉ။
 • လူတ်းယွမ်းလွင်ႈၶတ်းၸႂ် လွင်ႈတၢင်းၶၢၼ်ႉၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၸႂ်ဝူၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်သင်၊ ဢမ်ႇလူဝ်ႇမႆႈၸႂ်သင်ၸွမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႇၵႂႃႇ၊ သမ်ႉဝႃႈ တေမီးယိူင်းဢၢၼ်း ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉသေတႃႉ ပေႃးဝႃႈ မီးတၢင်းၶၢၼ်ႉၼႆၸိုင် ယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေထိူင်းၵႂႃႇလႄႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇယိူင်းဢၢၼ်းမိူဝ်းၼႃႈလႆႈ ယူႇယဝ်ႉ။
 • ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း ယွၼ်ႉတၢင်းၶၢၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈသူၼ်ၸႂ် ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းမႃးလႄႈ ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၶႂ်ႈၸႂ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်း ၸွမ်းၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ ၶတ်းၸႂ်ငိူင်ႉဝႄႈ ၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းသေ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈငဝ်မႃးယဝ်ႉ တေၸၢင်ႈမီး ပၢႆးဝူၼ်ႉဢၼ်ဢမ်ႇလီ တေႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇမႃးယူႇ။
 • သုမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလၢႆလၢႆ မိူဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၶီႈၶၢၼ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇႁဵတ်းသင်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈသုမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တေထိူင်းလိူဝ်သေ ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ တႄႇၸဵမ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ “ၶၢၼ်ႉ” ၼႆၼၼ်ႉ တေလူတ်းယွမ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

လွၵ်းလၢႆးဢဝ်ပေႉတၢင်းၶၢၼ်ႉ

မိူဝ်ႈႁူႉဝႃႈ လွင်ႈၶၢၼ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းပၼ်ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ယဝ်ႉၼႆ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇၶၢၼ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလွၵ်းလၢႆးမၼ်းဝႆႉယူႇလၢႆလၢႆလၢႆး  မိူၼ်ၼင်ႇ−

 1. သွၵ်ႈႁႃတူၼ်ႈတေႃလွင်ႈတၢင်းၶၢၼ်ႉ

မိူဝ်ႈဝူၼ်ႉဝႃႈ တူဝ်ၵဝ်ႇၶၢၼ်ႉၼႆၼၼ်ႉ ၸၢမ်းဝူၼ်ႉတူၺ်းၶိုၼ်း လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၢၼ်ႉ ၼၼ်ႉဝႃႈ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ မီးလွင်ႈၶၢၼ်ႉၸိူင်ႉၼႆမႃး၊ မၢင်ပွၵ်ႈ လွင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းပဵၼ်ၼႆႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈမီးလွင်ႈတၢင်းမၼ်းဝႆႉယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈ၊ ဢမ်ႇမီးႁႅင်းၸႂ်၊ ၵၢၼ်ၼမ်လူၼ်ႉၼမ်လိူဝ်၊ ၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသေဢၼ်ဢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်းမႃးၼႆ တေၸၢင်ႈၵႄႈၶႆလႆႈပၼ်ႁႃမၼ်း လႄႈ ႁပ်ႉမိုဝ်းၸွမ်းမၼ်းမႃးလႆႈ ယူႇယဝ်ႉ။

 1. မီးယိူင်းမၢႆဢၼ်တေပဵၼ်ၵႂႃႇလႆႈ

ႁဝ်းၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉယူႇဝႃႈ တႃႇတေဢွင်ႇမၢၼ်လႆႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇမီး ယိူင်းမၢႆၼႆ ၵူၺ်းၵႃႈ ယိူင်းမၢႆမၢင်လွင်ႈ မၼ်းပူၼ်ႉလိူဝ် လွင်ႈပဵၼ်တႄႉၼႃႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁွတ်ႈထိုင်လႆႈသေ တေၸၢင်ႈၶၢၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈႁိူဝ်ႉၸွမ်းမၼ်း၊ မိူဝ်ႈသဵင်ႈၸႂ်ၸွမ်းမၼ်း ယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီတမ်းဝၢင်းယိူင်းမၢႆဝႆႉ ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ၵႂႃႇလႆႈလႄႈ ၸတ်းၵၢၼ်မၼ်းၵႂႃႇ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈလီ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢဝ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ႁဵတ်းဢွၼ်တၢင်းလႄႈ ဢၼ်ဢမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈဝႆႉႁဵတ်းၵမ်းလင်သေ ႁဵတ်းၵႂႃႇၵမ်းဢိတ်းဢိတ်း မၼ်းတေဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းႁိူဝ်ႉ လႄႈ တေႁၼ်ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီမႃး ယူႇယဝ်ႉ။

 

 1. မီးႁႅင်းၸုင်ၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ

မၢင်ပွၵ်ႈ လွင်ႈတၢင်းၶၢၼ်ႉၼၼ်ႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈဢမ်ႇမီးႁႅင်းၸုင်ၸႂ်ပဵင်းပေႃး ယွၼ်ႉၼၼ် ထုၵ်ႇလီႁႃႁႅင်းၸုင်ၸႂ်ႁႂ်ႈထူပ်း တႃႇပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်လုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမႃး ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈလီ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လွင်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်တူဝ်ၵဝ်ႇ၊ ဝူၼ်ႉႁၼ်ပဵၼ်လွင်ႈလီၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၽွၼ်းလီ ယူႇယဝ်ႉ။

 1. ဝူၼ်ႉထိုင်လွင်ႈမိူဝ်းၼႃႈ

မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်ၼၼ်ႉ တေမီးၸႂ်ၶၢၼ်ႉမႃးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ၶၢၼ်ႉႁိုင်ၼႃႇ၊ လိုဝ်ႈပၼ်ဢိတ်းဢီႈသေ ႁႂ်ႈဝူၼ်ႉထိုင်လွင်ႈမိူဝ်းၼႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းၼၼ်ႉလႄႈ တူၺ်းၽွၼ်းလီဢၼ်ႁဝ်းတေလႆႈႁပ်ႉ မိူဝ်ႈႁဝ်းဢွင်ႇမၢၼ်ၼႆၸိုင် တေမီးၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇလႄႈ မီးႁႅင်းၸုင်ၸႂ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မႃးသေ ငိူင်ႉဝႄႈလႆႈလွင်ႈတၢင်းဢၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၶၢၼ်ႉလႆႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 1. ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵမ်းဢၼ်ဢၼ်

မိူဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼမ်ၼမ်ၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉ ၸတ်းၵၢၼ်လႆႈထိူင်းလႄႈ ၼၢၼ်းယဝ်ႉသေ တေယႃႉလူႉလွင်ႈတင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဝ်းလႆႈယဝ်ႉ၊ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၶႂ်ႈပၢႆႈၵၢၼ်လႄႈ ၶီႈၶၢၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ပေႃးဝႃႈတေႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵမ်းဢိတ်းဢိတ်းလႄႈ ပၵ်းတမ်းဝႆႉဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈငၢႆႈ လႄႈ ၸတ်းၵၢၼ်လႆႈငၢႆႈသေ တေမီးသတိမႃးလႄႈ လွင်ႈတၢင်းၶၢၼ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တေယွမ်းလူင်းလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

 1. လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉၼမ်ၼမ် ၼွၼ်းဢိမ်ႇဢိမ်ႇ

မိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးႁႅင်းလႄႈ မိူဝ်ႈႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈၼၼ်ႉ တေမီးၸႂ်ၶၢၼ်ႉမႃးသေ ၶႂ်ႈလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉမႃးယဝ်ႉ ႁႅင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဝ်းၵေႃႈ တေယူပ်ႈယွမ်းလူင်းယူႇ။ မိူဝ်ႈၼွၼ်းဢိမ်ႇဢိမ်ႇပၼ်ၼႆ တူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၵေႃႈ တေတူင်ႉတိုၼ်ႇလႅတ်းသႅဝ်းမႃးယူႇယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵၢၼ်လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉ ၼွၼ်းဢိမ်ႇဢိမ်ႇၼႆႉ လႆႈဝႃႈ မီးသုၼ်ႇၸွႆႈ လူတ်းယွမ်းလွင်ႈတၢင်းၶၢၼ်ႉ လႆႈၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

 1. ဢွၵ်ႇပၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း

ၽွၼ်းလီလွင်ႈဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းၼႆၼၼ်ႉ မီးတၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆလႄႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းပၼ်ယူႇတႃႇသေႇၼႆႉၵေႃႈ တေၸွႆႈလူတ်းယွမ်း လွင်ႈတၢင်းၶၢၼ်ႉ လႆႈယူႇယဝ်ႉ  ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းၼႆႉ တေၸွႆႈႁႂ်ႈလိူတ်ႈႁဝ်းလႅၼ်ႈလႆႈလီသေ တူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၵေႃႈ တေတူင်ႉတိုၼ်ႇလႅတ်းသႅဝ်းမႃး ယူႇယဝ်ႉ။

 1. ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်လီၶၢၼ်ႉ ႁႂ်ႈလီသိူဝ်း

မၢင်ပွၵ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်လီၶၢၼ်ႉၼႃႇ လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇတေဢမ်ႇလီၶၢၼ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁႃသေလွင်ႈလွင်ႈ မႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းဢမ်ႇလီၶၢၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ထွမ်ႇၵႂၢမ်း ထွမ်ႇတၢင်းႁူႉပိုၼ်ႉႁူႉ တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

 1. ပၢႆႈပႅတ်ႈလွင်ႈဢီးသူၼ်းႁႂ်ႈၸႂ်ပိဝ်

မိူဝ်ႈၽွင်းဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼၼ်ႉ တေမီးသေလွင်ႈလွင်ႈ မႃးတုမ်ႉဢီးသူၼ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၸႂ်ပိဝ်ၸွမ်းမၼ်းလႆႈယူႇယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ လဵၼ်ႈၾူၼ်း၊ လဵၼ်ႈၸွမ်းသတ်းလဵင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်း သုမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းယွၼ်ႉမၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈ။

 • ပၼ်ၶူဝ်းတွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇ

လွင်ႈဢၼ်ပၼ်ၶူဝ်းတွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေၸွႆႈႁႂ်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇပၼ် လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ သင်ဝႃႈ မီးၶူဝ်းတွၼ်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းတေလႆႈႁပ်ႉ ပႂ်ႉႁဝ်းဝႆႉယူႇ၊ ၶူဝ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸမ်ပဵၼ်တေလႆႈယိုင်ႈယႂ်ႇသင်ၵေႃႈလႆႈ၊ လွင်ႈဢၼ်ပၼ်ၶူဝ်းတွၼ်ႈ တူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းၶၢၼ်ႉလႆႈ လႄႈ ၸၢင်ႈၸတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၢၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇမႃးလႆႈငၢႆႈသေ ယင်းပဵၼ်လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸဵဝ်းယဝ်ႉ ထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။

တၢင်းၶၢၼ်ႉၼၼ်ႉ သမ်ႉဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈပၼ်ႁႃဢၼ်ယႂ်ႇလူင်သင်ၼႆသေတႃႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈလီတွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ႁဝ်း ယွၼ်ႉၼၼ် ထုၵ်ႇလီဢဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်းသေ ဢွင်ႇပေႉမၼ်းၵႂႃႇႁႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သမ်ႉဝႃႈ မီးလွၵ်းလၢႆးတင်းၼမ်ၼႆသေတႃႉ ပေႃးၸႂ်ႁဝ်းဢမ်ႇဝူၼ်ႉတေလႅၵ်ႈလၢႆႈ၊ ဢမ်ႇဢၢၼ်းတေၶႂ်ႈဢဝ်ပေႉ ၸႂ်ၶၢၼ်ႉတေႉတေႉၼႆၸိုင် တႃႇတေၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ မၼ်းလႆႈၼၼ်ႉတႄႉ တိုၼ်းဝႃႈတေပဵၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ https://www.marketingoops.com

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း