လွၵ်းလၢႆးႁေႃႈလူတ်ႉ ၶၢဝ်းၽူၼ် ၸွမ်းႁႅင်းၽူၼ်

တၢင်းႁႅင်းၽူၼ်ၼၼ်ႉ ၸႅၵ်ႇလႆႈ ၽူၼ်တူၵ်းသိၵ်းသိၵ်း /ၽူၼ်တူၵ်းႁႅင်း /ၽူၼ်လူင်လူမ်းလူင်။

ၽူၼ်တူၵ်းသိၵ်းသိၵ်း-
ၽူၼ်မဵတ်ႉလဵၵ်ႉ သိင်းႁိုင်ႁိုင် တၢင်းဝၼ်း တေလႆႈၽၢင်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းမိုၼ်ႈ (ၵူၼ်းပႆ/ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ) လူတ်ႉလူင်လူဝ်ႇဝႆႉသတိ  ၶပ်းႁၢင်ႇၵၼ်းတင်းၼႃႈ တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈႁဝ်းၸၢင်ႈ ဢဝ်ပလိၵ်ႈလူတ်ႉ လႆႈငၢႆႈလႄႈ ဢမ်ႇမီးၽႄး တေဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ။

ၽူၼ်တူၵ်းႁႅင်း-
မဵတ်ႉၽူၼ်တေယႂ်ႇ လိူဝ်ဢၼ်လၢတ်ႈမႃးမိူဝ်ႈၵႆႈ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီးလူမ်းႁႅင်း  ၵၢၼ်ၶပ်းလူတ်ႉၽွင်း ၽူၼ်တူၵ်း ႁႅင်းၸိူင်ႉၼႆ  လူဝ်ႇသတိ ၼမ်ႉၶင်ၼမ်ႉဢိူင်း  ၽွင်းၽူၼ်တူၵ်းႁႅင်းၼႆႉ ယွၼ်ႉမဵတ်ႉၽူၼ်ၼႃ (မွၵ်ႇၵုမ်ႈမူဝ်း) လႄႈဢမ်ႇႁၼ် သဵၼ်ႈတၢင်းလီလီ  ဢမ်ႇလူဝ်ႇၶပ်းလူတ်ႉဝႆး တီႈမၢၼ်ႇလူတ်ႉၵေႃႈတေမူဝ်း ယႃႇပိၵ်ႉဢႄး လူတ်ႉ  ပိုတ်ႇတၢၼ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢၢႆႁိူဝ်ႇမူတ်း တီႈမၢၼ်ႇလူတ်ႉပေႃးႁၢႆပႃး တီႈမၢၼ်ႇလူင်။

ၽူၼ်လူင်လူမ်းလူင်  –
လူဝ်ႇတူၺ်းႁိမ်းႁွမ်းပႃး ၶပ်းလူတ်ႉလွႆးလွႆး လူမ်းႁႅင်းၼၼ်ႉၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ လူတ်ႉႁဝ်းၶွၼ်း ယင်းၸၢင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵိင်ႇမႆႉႁၵ်း ၽတ်ႉတူၵ်းသႂ်ႇလူတ်ႉႁဝ်း ၵိင်ႇမႆႉတူၼ်ႈမႆႉ ႁၵ်းလူမ်ႉၶႂၢင်တၢင်း ငဝ်းလၢႆးဢမ်ႇပေႃးလီၸိုင်  လူဝ်ႇႁႃတီႈသေႃႉလိုဝ်ႈၽူၼ်  ဢၼ်လွတ်ႈၽေးႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ပႂ်ႉၽူၼ်ၶျေႃႉ ယဝ်ႉၸင်ႇသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းထႅင်ႈ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ မီးမၢၵ်ႇႁဵပ်းပႃး ၽေးတေႃႇလူတ်ႉ တၢင်းမိုၼ်ႈ လူဝ်ႇႁႃတီႈ သေႃႉႁိမ်းတၢင်း။

ပိုတ်ႇမႆႉပတ်းၼမ်ႉၽူၼ်ႁႅင်းဝႆးပၢၼ်ၵၢင်-
ၽူၼ်တႄႇတူၵ်းၵေႃႈလူဝ်ႇပိုတ်ႇ  တႄႇပိုတ်ႇမႆႉပတ်းၼမ်ႉၽူၼ် ၵမ်းလဵဝ်  ပိုတ်ႇႁႅင်းဝႆးပၢၼ်ၵၢင် မႆႉပတ်းၼမ်ႉၽူၼ် မိူၼ်သၢႆတႃႁဝ်း (ၽွင်းၶၢဝ်းၽူၼ်) လူဝ်ႇထတ်းတူၺ်း ၸွင်ႇမၼ်း တိုၵ်ႉၸႂ်ႉၵၢၼ်လႆႈ ဢမ်ႇလႆႈ လုမ်းလႃးယၢင် တီးၵၢၼ်ႈမႆႉပတ်းၼမ်ႉၽူၼ် ႁႂ်ႈၸႂ်ႉၵၢၼ်လႆႈ သင်မီးသဵင် ၽွင်းႁဝ်းပိုတ်ႇၸႂ်ႉ ၵၢၼ်မေႃးဢိတ်းဢိတ်း ဢၢတ်းဢၢတ်းၸိုင် လူဝ်ႇပိၼ်ႇ ၼင်မႆႉပတ်းၼမ်ႉၽူၼ်ယဝ်ႉ။

ယွမ်းတၢင်းဝႆးလူင်း – ႁေႃႈယၢၼ်ၵႆလူတ်ႉၵၼ်းၼႃႈၼမ်ၼမ်-
ၽူၼ်တူၵ်းတၢင်းမိုၼ်ႈ တေၵႆႉလႆႈဢဝ်ပလိၵ်ႈလူတ်ႉ လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်ၽႄး ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼၼ်ႉ လူဝ်ႇၶပ်းယၢၼ်ၵၼ် တၢင်းလူတ်ႉၵၼ်းၼႃႈၼမ်ၼမ် လူတ်းတၢင်းဝႆး လူတ်ႉပႃး လူတ်ႉၶိူင်ႈၶႅၼ်း တေလႆႈဝႆႉသတိ ယွၼ်ႉတၢင်းမိုၼ်ႈလူမ်ႉငၢႆႈ လူတ်ႉလူင် လူတ်ႉတၢင်ႇၶူဝ်းၼၵ်း (လူတ်ႉ လူင်လူင်) ဝႆႉသတိ ၽူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လူဝ်ႇၵိုတ်းသေတီႈတီႈ တေလွတ်ႈၽေး။

တႅမ်ႈ-ယိင်းႁွမ်တိုၼ်း 
04/06/2019

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း