လွၵ်းၵၢတ်ႇ Chip ၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇဢမ်ႇပွႆႇၽႃႈထႆႇဝၼ်ႇ

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNA လၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၶွင် Nancy Pelosi ၼၼ်ႉ ပေႃးတူၺ်းထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်တေၸၢင်ႈတူၺ်းၶၢမ်ႈလႆႈၵေႃႈ ပဵၼ် ၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ TSMC ၽူႈၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇ Chip ဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Chip ၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၶိူင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၶွင်ထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈဝႃႈလႆႈယဝ်ႉ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၶွင် Nancy Pelosi ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃး ၽွင်းဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶတ်းၸႂ်တေႁူၺ်းႁွင်ႉဢဝ် ၶွမ်ႇပၼီႇ TSMC ႁႂ်ႈပၵ်းသဝ်းၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ Chip ၸၼ်ႉသုင်ၼၼ်ႉ ပၼ်တီႈၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႇပၼီႇ Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation − TSMC  ၶွင်ထႆႇဝၼ်ႇၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ Chip ဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉလႄႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ် Processor တီႈၶွမ်ႇပၼီႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ Apple လႄႈ Qualcomm လူၺ်ႈမီးသုၼ်ႇႁပ်ႉၸၢင်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ Semiconductor တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 50% ။

Semiconductor ဢမ်ႇၼၼ် Chip ၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇ ၶိူင်ႈၶွင်ၼႂ်းၵၢၼ်ၵွင်ႉသၢၼ် တီႈၶူင်ႉသၢင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇတင်းမူတ်း ၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ် ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ထူပ်းႁၼ်လႆႈမိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၾူၼ်း၊ ၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇ၊ လူတ်ႉ၊ ႁူမ်ႈပႃး ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၶိုတ်းၵၢပ်ႈ၊ ႁိူဝ်းမိၼ်လိုပ်ႈလမ်းၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်း တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈႁႅင်းဝႆးၶွင် ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ 5G ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶိူင်ႈၶွင် Electronics ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ်လႆႈလူၺ်ႈ ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉမႃးယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉသေ တၢင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၵဝ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ဝႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ Intel ၼၼ်ႉ ပိုင်ႈဢိင် ၶိူင်ႈၶွင်ၼႂ်းပွတ်းဢေးသျႃးတင်းၼမ် တႃႇတေၶူင်သၢင်ႈ Chip လႆႈႁင်းၵူၺ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႇပၼီႇ TSMC လႆႈဝႃႈ ၵုမ်းၵမ်လွၵ်းၵၢတ်ႇၶွင်လုမ်ႈၾႃႉ ဢဝ်သုၼ်ႇမႅင်ႇၼႂ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇလႆႈထိုင် 53% သေ ပဵၼ်ႁူင်းၵၢၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ Chip ထႅင်ႈ လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ယူႇယဝ်ႉ။

မီးၶွမ်ႇပၼီႇ TSMC ထႆႇဝၼ်ႇလႄႈ Samsung ၶွင်ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်း Semiconductor ဢၼ်ႁဵတ်းလႆႈလီလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ်  Chip 5 nanometer  ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၵၢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ထႆႇဝၼ်ႇ လူၺ်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈယူႇတီႈလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉတေႃႇ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉၶႄႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၵၢၼ်ၶဵင်ႈၶႅင်ထႆႇဝၼ်ႇ မီးတေႃႇၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၶွင်ၶႄႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလၢႆပီႊပူၼ်ႉမႃး လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၶွင်ထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း လမ်ႇလွင်ႈတႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇမႃး ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၵုၼ်ၼႆႉ ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵၢၼ်လွၵ်းၵၢတ်ႇ Semiconductor ၶွင်လုမ်ႈၾႃႉလႆႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ယိူင်းမၢႆၶၢဝ်းယၢဝ်းၶွင်ၶႄႇ တႃႇဢုပ်ႉပိူင်ႇထႆႇဝၼ်ႇထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၽွၼ်းလီၶွင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶတ်းၸႂ်ၸုင်ဢဝ် TSMC မႃးပဵၼ်ၽၢႆႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တႃႇတိူဝ်းဢဵၼ်ႁႅင်း ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ Chip ၼႂ်းမိူင်း မိူဝ်ႈပီႊ 2021 လူၺ်ႈမီးၵၢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ၽၢႆႇ ပၢႆႇတႅၼ်ႇသေ  TSMC ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသၢင်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်း Arizona လူၺ်ႈမီးၵၢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ တေယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႂ်းပီႊ 2024 ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈသၽႃးၶွင်ႇၵရႅတ်ႉသ် ၽၢၼ်ႇတၢင်းပၵ်းပိူင်ဝႃႈလူၺ်ႈ Chip and Science ၼၼ်ႉ တေပၼ်ငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်တီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မွၵ်ႈ 52,000 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ Semiconductor ၼႂ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပေႃးဝႃႈၸုမ်းၶဝ်တေဢမ်ႇတူၵ်းလူင်းႁဵတ်း Semiconductor ပၼ်ၶႄႇ ၼႆယူႇ။

ၶႂ်ႈဝႃႈၼႆႉ TSMC လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ တၢင်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈလိူၵ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇမႃး ၸွမ်းလူၺ်ႈငိုၼ်းလူင်းတိုၼ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈသုင်ႁႅင်းဝႆႉ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ႈတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။

လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း Technology ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဢမေႇရိၵၢၼ် လႄႈ ၶႄႇ ၵေႃႈဝႃႈလႆႈ ယွၼ်ႉဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတင်ႈပဝ်ႉမၢႆ တႃႇတတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၶူင်သၢင်ႈ Technology ၶွင်ၶႄႇလႄႈ ႁႄႉၵင်ႈဢမ်ႇႁႂ်ႈၶႄႇ မီးၸၼ်ႉထၢၼ်ႈပဵၼ်ၽူႈၼမ်း ၼႂ်းလွင်ႈ Technology ၵေႃႈဝႃႈလႆႈယဝ်ႉ။

ပေႃးမႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ မိူၼ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း တႃႇပိုင်ႈဢိင် တီႈမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇ သေ ဝၢႆႇပွၵ်ႈမႃးႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ Technology ပိုၼ်ႉထၢၼ် လႄႈ ဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ် ႁူမ်ႈပႃး Semiconductor ၸၼ်ႉသုင် ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇၶူင်ႉသၢင်ႈ 5G  ႁူမ်ႈ ပႃး Technology တၢင်ႇမဵဝ်းၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ ၼၼ်ႉထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၵၢၼ်သုမ်ႇငမ်းလႆႈလွၵ်းၵၢတ်ႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ Chip ၶွင်ၶွမ်ႇပၼီႇထႆႇဝၼ်ႇၼႆႉ လႆႈဝႃႈ လမ်ႇလွင်ႈတႄႉ တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ တေၸၢင်ႈမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ−ၶႄႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉထႅင်ႈတင်းၼမ်ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း