လွႆလဵင်း လွႆသုင်လူင်မိူင်းတႆး ယဵၼ်းပဵၼ်လွႆမူၺ်ၶၢဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ

လွႆလဵင်း ပဵၼ်သၼ်လွႆ ဢၼ်သုင်သုတ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ပီႊ 2021 ၼႆႉ လၢၵ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးလၢႆး မီးမူၺ်တူၵ်း ထိုင်တီႈယဵၼ်းပဵၼ်လွႆမူၺ်ၶၢဝ်ႇၵႂႃႇ ႁၢင်ႈလီတႃၵတ်းယဵၼ်ၸိုၼ်ႈသႂ်တႄႉတႄႉၼႆယဝ်ႉ။

လွႆလဵင်းၼႆႉ မီးတၢင်းသုင် 8,777 ထတ်း ပဵၼ်လွင်သုင်သုတ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ မိူဝ်ႈပီႊ 2018 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း (တၢင်ႉယၢၼ်း) ၵႂႃႇတႄႇတင်ႈၵွင်းမူးသေ ႁဵတ်းပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈသႃႇသၼႃႇ ပူၵ်းပွင်သႃႇသၼႃႇႁႂ်ႈႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉသေ ယူႇယူႇမူၺ်တူၵ်း ပႃးၸွမ်းမဵတ်ႉၾူၼ်ၽွင်ယွႆး တူၵ်းတီႈသၼ်လွႆလဵင်း မီးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈလွႆလဵင်းၼၼ်ႉ တၼ်းလႆႈထႆႇႁၢင်ႈဝီးတီးဢူဝ်းမၢႆတွင်းဝႆႉ ၽွင်းမူၺ်ၶၢဝ်တူၵ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 9 February 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် လႆႈႁၼ်မူၺ်ၶၢဝ်တဵမ်ၵႂႃႇတူဝ်ႈသၼ်လွႆ မိူၼ်မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈၼႄ တီႈတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈ − ၵႃႈၵွၼ်ႇတွၼ်ႈဢွၼ် မူၺ်ဢမ်ႇပႆႇၼမ်တၢၼ်ႇၼႆႉ ပီႊၼႆႉ ၼမ်ႁႅင်းတႄႉယဝ်ႉ၊ ၵႂၢမ်းတႆးၼိူဝ်ႁွင်ႉ snow ၼႆႉဝႃႈ “မူၺ်ႁႃ” ၊ ၵႃႈၵွၼ်ႇတႄႉ ပေႃးၶၢဝ်းၵတ်းၼႆ တီႈၼိူဝ်လွႆ ၼမ်ႉၼႂ်းပုင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ယဵၼ်းပဵၼ် ၼမ်ႉၶႅင်တင်းပုင်းယူႇ၊ ၼႂ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉၵေႃႈ မူၺ်ႁႃ ဢၼ်တူၵ်းဝႆႉမီးၼႂ်းႁူမ်ႈၼၼ်ႉ ပႆႇၸိူမ်ႈၵွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈသၼ်လွႆလဵင်းၼႆႉ ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး တီႈၸမ်တီႈၵႆသေ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇ ၽုၵ်ႇပႃးတူၼ်ႈပႅၵ်ႇ လႄႈ တူၼ်ႈမႆႉမေႇပႄႇလ် (Maple) ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈ ႁဵတ်းၵျွင်းဝတ်ႉယဵၼ်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႄႈ သိၵ်ႈၶူဝ်လႆ တႃႇၶိုၼ်ႈလွႆလဵင်းဝႆႉယူႇလႄႈ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈလူႇတၢၼ်းၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလူႇတၢၼ်းလႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်းမၢၼ်ႈ 09786091990၊ 09769987699၊ 09444042403 လႄႈ 09788999295 လႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း